Nawigacja

Prezes URE wzywa wytwórców energii elektrycznej do cyklicznego składania informacji na Formularzu W2 dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania formularza W2

W związku z zapytaniami odnośnie wypełniania formularza W2, dotyczącego zrealizowanych w danym kwartale umów sprzedaży energii elektrycznej, informuję co następuje.

W objaśnieniach do Formularza W2 w punkcie I: „Zakres sprawozdawczości i okres sprawozdawczy”,  podpunkt 3 brzmi:

Informacje przedstawione w formularzu powinny dotyczyć wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji. Nie należy przedstawiać danych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej, której źródłem jest zakup w ramach prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną oraz energii zakupionej w celu realizacji kontraktów handlowych.

Zatem w formularzu W2 należy wykazać tylko i wyłącznie ilość, wartość i cenę energii elektrycznej pochodzącej jedynie z własnej produkcji.

W przypadku energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym, wartość i cena wykazanej energii nie powinny zawierać:

  1. kosztów realizacji obowiązków  wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii (zakup tzw. energii kolorowej),
  2. kosztów realizacji obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (zakup tzw. świadectw „białych),
  3. podatku VAT,
  4. podatku akcyzowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do 5 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji na Formularzu W2 dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórcę, które zostały zawarte na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1  ustawy – Prawo energetyczne.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. Formularza W2 prosimy o dokładne zapoznanie się z jego objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnieniu formularza.

Informacja ta zastępuje wymagania sprawozdawcze wskazane w piśmie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2012r. (znak: DPK–7113-35(1)/2012/AO) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej.

Wypełniony Formularz W2 należy przesłać w formie elektronicznej w formacie Excel na adres: art49a@ure.gov.pl. oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Data publikacji: 16.05.2019
Data modyfikacji: 13.06.2019

Opcje strony

do góry