Nawigacja

Obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych informacji, o których mowa w art. 6a ustawy o odnawialnych źródłach energii

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.; dalej: „ustawa OZE”) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie roczne zawierające:

1)  informacje o:

 a)  [1] łącznej ilości energii elektrycznej, o której mowa w art. 4 ust. 1 oraz 1a ustawy OZE, wprowadzonej do sieci odrębnie przez prosumentów energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, wraz z informacją o liczbie poszczególnych prosumentów energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej korzystających z rozliczeń prowadzonych przez sprzedawcę zobowiązanego oraz sprzedawcę wybranego, o których mowa w art. 40 ust. 1a ustawy OZE,

b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, która została wytworzona z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,

2)  wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej przez poszczególnych wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji,

3)  wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej

- w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

Informację za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2023 r. natomiast za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w terminie do 30 stycznia 2024 r. W ww. informacjach nie należy podawać danych dotyczących prosumentów wirtualnych energii odnawialnej.

Obowiązek przekazania informacji dotyczy każdego podmiotu posiadającego status operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, niezależnie od faktu przyłączenia do jego sieci instalacji odnawialnego źródła energii. W przypadku, gdy do sieci operatora nie jest przyłączona żadna mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, należy przesłać Prezesowi URE, w terminie odpowiednio do 30 stycznia 2023 r. oraz do 30 stycznia 2024 r.,  stosowną informację w tym zakresie.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obowiązani są dołożyć wszelkich starań aby przedmiotowe sprawozdanie wpłynęło do Urzędu najpóźniej w dniu 30 stycznia 2023 r. za rok 2022 oraz w dniu 30 stycznia 2024 r. za rok 2023 (m.in. nadanie do tej daty informacji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego może być utożsamiane z zachowaniem ww. terminu).

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.; dalej: „ustawa – Prawo energetyczne), karze podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h tej ustawy, nie realizuje obowiązków operatora wynikających z ustawy.

Stosownie  do art. 56 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, wysokość kary pieniężnej, o której mowa m. in. w art. 56 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy nie może być niższa niż 10 000 zł i wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji ww. obowiązku, do niniejszego komunikatu załączono wzór informacji, którą po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy należy przekazać:

  1. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181,

lub

  1. na adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /URE/SkrytkaESP,

lub

  1. na adres elektronicznej skrzynki mailowej: ankiety.oze@ure.gov.pl oraz dzo@ure.gov.pl (ankieta musi być podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania operatora ujawnione we właściwym rejestrze),

lub

  1. bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania operatora ujawnionych we właściwym rejestrze. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa bądź prokury [część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)]. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

W przypadku uznania, iż przedstawione Prezesowi URE dane mają charakter sensytywny i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), prosimy o przekazanie stosownej informacji w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego w każdym przypadku należy przekazać powyższą informację także za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie arkusza kalkulacyjnego, na adres e-mail: ankiety.oze@ure.gov.pl.

 


[1] Art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy OZE został zmieniony z dniem 1 kwietnia 2022 r. przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 29 października 2021 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2376) z tym że w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy OZE, przepis ten wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

 

Data publikacji : 09.01.2019
Data modyfikacji : 05.01.2023

Opcje strony

do góry