Nawigacja

Załączniki do wezwania z dnia 17 stycznia 2024 r., znak DMR.WMA.464.1.2024.SG

Prezes URE wzywa wybranych wytwórców i spółki obrotu do cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej przez te spółki.

Do 5 dnia kalendarzowego (wyjątkiem jest pierwszy Formularz K i K1, który należy przesłać do 12 lutego 2024 r.) po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i/lub obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji na Formularzu K i K1 dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej.

Wypełniony Formularz K i K1 należy przesłać w terminie do 5 dnia kalendarzowego (wyjątkiem jest pierwszy Formularz K i K1, który należy przesłać do 12 lutego 2023 r.) po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego w formie elektronicznej w formacie Excel, na adres e-mail: kontrakty@ure.gov.pl oraz elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF. Jeżeli nie ma możliwości przesłania elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF należy dostarczyć dokument w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Monitorowania Rynku, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa.

Pismo z dnia 24 lutego 2023 r., znak DMR.WMA.464.2.2023.AŁu zostaje odwołane.

Data publikacji : 18.01.2024
Data modyfikacji : 27.02.2024

Opcje strony

do góry