Nawigacja

Załączniki do pisma z dnia 24 lutego 2023 r., znak DMR.WMA.464.2.2023.AŁu

Prezes URE wzywa wybranych wytwórców i spółki obrotu do cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej przez te spółki.

Do 5 dnia kalendarzowego (wyjątkiem jest pierwszy Formularz K, który należy przesłać do 10 marca 2023 r.) po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i/lub obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji na Formularzu K dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej.

Wypełniony Formularz K należy przesłać w terminie do 5 dnia kalendarzowego (wyjątkiem jest pierwszy Formularz K, który należy przesłać do 10 marca 2023 r.) po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego w formie elektronicznej w formacie Excel, na adres e-mail: kontrakty@ure.gov.pl oraz elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF. Jeżeli nie ma możliwości przesłania elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF należy dostarczyć dokument w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Monitorowania Rynku, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Data publikacji : 24.02.2023
Data modyfikacji : 31.08.2023

Opcje strony

do góry