Nawigacja

Informacja dla operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego w zakresie wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz kolejny przypomina o ciążącym na przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.), zw. dalej „ustawą”. Wcześniejsze komunikaty w tej sprawie z dnia: 6 listopada 2015 r., 25 stycznia 2017 r. oraz 10 stycznia 2019 r. są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami: Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:

1) podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,

2) wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej oraz o wielkość niezbędną do zapewnienia wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych odpowiadającą mocy, o której mowa w art. 14 ust. 1 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Prezes URE, w ramach swoich ustawowych kompetencji wynikających z art. 23 ust. 2 pkt 20g ustawy – Prawo energetyczne dokonuje kontroli wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne powyższego obowiązku poprzez regularny monitoring stron internetowych należących do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej. W przypadku jego niewypełnienia Prezes URE wszczyna postępowania o wymierzenie kary pieniężnej stosownie do art. 56 ust. 1 pkt 1c ustawy.

Odnosząc się do treści przywołanego wyżej przepisu z art. 7 ust. 8l ustawy – Prawo energetyczne, biorąc pod uwagę jego ogólność, Prezes URE ponownie przypomina o wcześniej ustalonych zasadach publikowania zaktualizowanych informacji wymaganych przepisami prawa oraz doprecyzowuje (uściśla) niektóre kwestie tj.:

 1. opublikowanie zaktualizowanych informacji następuje niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Po upływie trzytygodniowego terminu od zakończenia danego kwartału Prezes URE dokonuje przeglądu stron internetowych, a w przypadku braku aktualizacji danych wszczyna postępowanie wobec przedsiębiorstwa o wymierzenie kary pieniężnej;
 2. zaktualizowane informacje powinny być opatrzone datą ich publikacji oraz określeniem okresu, którego dana informacja dotyczy. Przedsiębiorstwa prezentują informacje w odniesieniu do bezpośrednio zakończonego kwartału kalendarzowego, dla którego dane na temat mocy przyłączeniowej dla źródeł zostały ustalone i pozostają niezmienne;
 3. moc przyłączeniowa dla źródeł powinna być wyrażona w jednostkach mocy tj. „kW” lub „MW”, z przyjęciem wartości wynoszącej „zero” w przypadku braku technicznych warunków przyłączeniowych lub, gdy przedsiębiorstwo nie planuje nowych przyłączeń. Przedsiębiorstwo przedstawia projekcję wartości tej mocy w rozbiciu na kolejne 5 lat począwszy od roku następnego od bieżącej publikacji (przykładowo: w 2023 r. Przedsiębiorstwo publikując informację za IV kwartał 2022 r. powinno uwzględnić w   swojej informacji rok 2023 i kolejne 5 lat tj. 2024-2028).  W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie posiada sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lub grup stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, zamieszcza stosowną informację z „zerową” wartością tej mocy;
 4. dane opisane przywołanym obowiązkiem informacyjnym pozostają aktualizowane z częstością kwartalną, również w sytuacji, gdy:
 • nie dochodziło do przyłączenia nowych podmiotów wytwórczych do sieci przedsiębiorstwa energetycznego na ich wniosek – poprzez zamieszczenie adnotacji
  o „braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV”,
 • nie dochodziło do przyłączenia nowych podmiotów wytwórczych do sieci na skutek braku technicznych warunków przyłączenia, bądź nie uległy zmianie dotychczasowe warunki przyłączenia tych źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa (tzw. „status bez zmian”) – co najmniej poprzez aktualizację danych, o których mowa w pkt 2 powyżej;
 1. treść prezentowanej informacji odpowiada technicznym warunkom przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa, wydanym podmiotom zewnętrznym na ich wniosek oraz zawartym umowom o przyłączenie do sieci. Przypomnieć należy, że warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata od ich określenia, zgodnie z §8 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
  z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);
 2. zachowanie spójności przekazu informacji poprzez odniesienie danych opisanych przywołanym obowiązkiem informacyjnym do wskazanej sieci (lub jej szczególnego elementu). W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność koncesjonowaną z wykorzystaniem wielu sieci dystrybucyjnych, zlokalizowanych w ramach odrębnych terytorialnie obiektów bez możliwości ich technicznego połączenia (np. odrębne centra handlowo-usługowe, odrębne osiedla mieszkaniowe, odrębne sieci elektroenergetyczne) i zarządzanych przez odrębne podmioty gospodarcze lecz z zachowaniem tego samego nadzoru właścicielskiego, wskazuje się na zasadność przygotowania spójnej informacji zgodnie z zakresem opisanym w przepisie, dedykowanej do wskazanej sieci (lub do jej szczególnego elementu), w sposób czytelny i zrozumiały z punktu widzenia podmiotu ubiegającego się o przyłączenie źródeł;
 3. informacje dotyczące przywołanego obowiązku informacyjnego pozostają wyraźnie wyodrębnione spośród innych treści opublikowanych na stronie internetowej przedsiębiorstwa energetycznego, szczególnie mających charakter informacji korporacyjnej, ofertowej, reklamowej lub materiałów do pobrania;
 4. Prezes URE zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie dotychczasowej lokalizacji danych opisanych przywołanym obowiązkiem informacyjnym na stronie przedsiębiorstwa energetycznego lub o czasowej niedostępności tych danych, które to utrudnienie mogłoby skutkować powstaniem uciążliwości w dostępie do zaktualizowanych informacji i wszczęciem postępowania o wymierzenie kary pieniężnej, w związku z możliwym do stwierdzenia niezamieszczeniem zaktualizowanych informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Data publikacji : 24.02.2023

Opcje strony

do góry