Nawigacja

Załączniki do pisma z dnia 20 stycznia 2023 r., znak DMR.WMA.464.2.2023.AŁu

Prezes URE wzywa wybranych wytwórców i spółki obrotu do cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej przez te spółki.

Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i/lub obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji na Formularzu K dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej.

 Wypełniony Formularz K należy przesłać w terminie do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego w formie elektronicznej w formacie Excel, na adres e-mail: kontrakty@ure.gov.pl oraz elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF. Jeżeli nie ma możliwości przesłania elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF należy dostarczyć dokument w wersji papierowej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki,
Departament Monitorowania Rynku,
Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa

Data publikacji : 20.01.2023
Data modyfikacji : 20.01.2023

Opcje strony

do góry