Nawigacja

Ankiety – informacje miesięczne operatorów systemów dystrybucyjnych – opłata kogeneracyjna (CHP)

Stosownie do obowiązku określonego w rozdziale 7 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553, późn. zm.) – zwanej dalej: ustawą CHP – operator systemu przesyłowego pobiera i wpłaca na rachunek opłaty kogeneracyjnej opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Płatnikiem opłaty kogeneracyjnej jest operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obliczający opłatę kogeneracyjną.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego wpłaca na dedykowany rachunek opłatę kogeneracyjną pobraną od podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, niebędących płatnikami opłaty kogeneracyjnej.

Opłatę tę ustala się na podstawie stawki opłaty kogeneracyjnej, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy CHP.

Stawka opłaty kogeneracyjnej określona jest przez rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024 (Dz. U. poz. 2265) i wynosi 6,18 zł/MWh.

Operator będący płatnikiem opłaty kogeneracyjnej w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacje o:

 1. ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej,
 2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej.

Rekomendowany wzór ww. informacji (ankieta CHP) dostępny jest w postaci arkusza w formacie XLS.

W celu przekazania i zapewnienia porównywalności danych operatorzy wypełniają ankietę, podpisują oraz przekazują:

 • na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji

ul. Towarowa 25a

00-869 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej Urzędu na platformie ePUAP (ares): /URE/SkrytkaESP;

oraz

 • w formie elektronicznej (w formacie XLS) na adres e-mail: wim@ure.gov.pl

Instrukcja przygotowania ankiety:

 1. Otworzyć plik rekomendowanego wzoru.
 2. W kolumnie I. wpisać nazwę przedsiębiorstwa energetycznego będącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej zgodnie z odpowiednim rejestrem (zazwyczaj KRS).
 3. W kolumnie II. wpisać właściwy miesiąc i rok danego okresu rozliczeniowego np. 04.2024 dla kwietnia 2024 r., nie wcześniejszy niż styczeń 2024 r.

W przypadku korekty za wcześniejsze lata prosimy o kontakt na adres e-mail: wim@ure.gov.pl

 1. W kolumnie III. wpisać liczbę - ilość energii elektrycznej MWh, która stanowi podstawę do naliczania opłaty kogeneracyjnej, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.
 2. W kolumnie IV. znajduje się formuła wyliczająca należną opłatę jako zaokrąglony iloczyn stawki i wpisanej uprzednio w kolumnie III. ilości energii.              
  Jeżeli w przypadku danego płatnika wysokość należnych środków jest inna, należy wpisać właściwą wysokość należnych środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej w zł, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, a w kolumnie IX. napisać stosowne wyjaśnienie.
 3. W kolumnie V. należy wpisać rzeczywistą wysokość pobranych środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej w zł z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli w danym przypadku wysokość pobranych i należnych środków różnią się, należy w kolumnie IX. napisać stosowne wyjaśnienie różnicy.
 4. W kolumnach VI-VIII proszę wpisać odpowiednie dane do kontaktu z osobą/osobami przygotowującymi ankiety.
 5. Zapisać ankietę na dysku pod nazwą zaczynającą się od „Ank_CHP ”, dalej kolejny nr miesiąca w roku połączony znakiem „-” z właściwym rokiem, którego dotyczy ankieta. Następnie po spacji proszę wpisać skróconą nazwę Płatnika – przedsiębiorstwa energetycznego składającego ankietę i ewentualne oznaczenie „KOR” w przypadku składania ankiety korygującej wcześniej złożoną.
  Przykładowe nazwy plików, gdyby skrócona nazwa była „URE”:

Ank_CHP 03-2024 – URE.xls

Ank_CHP 03-2024 – URE KOR.xls

 1. Zapisać prawidłowo przygotowany plik w formacie PDF, podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu (ePUAP) albo wydrukować, podpisać odręcznie i wysłać na adres Urzędu.
  Podpisy może składać osoba posiadająca odpowiednie umocowanie ujawnione w KRS lub pełnomocnik. W przypadku, gdy osoba reprezentująca wytwórcę do działania w jego imieniu nie jest ujawniona w ogólnodostępnym rejestrze należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby (pełnomocnictwo lub prokura) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[1] (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 2. Po wysłaniu ankiety w wybrany sposób należy również wysłać na adres e-mail: wim@ure.gov.pl plik w formacie XLS, tożsamy z wersją podpisaną.
Data publikacji : 02.05.2022
Data modyfikacji : 12.01.2024

Opcje strony

do góry