Nawigacja

Zaproszenie do konsultacji publicznych dotyczących zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właściwych systemu przesyłowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących zatwierdzenia listy punktów właściwych systemu przesyłowego.

Odpowiednie punkty systemu przesyłowego, których dotyczą informacje, które mają być objęte wymogiem podania do wiadomości publicznej, zatwierdzane są przez właściwe organy po konsultacji z użytkownikami sieci (art. 18 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005). W świetle cytowanego przepisu, Prezes URE przed dokonaniem zatwierdzenia jest zobowiązany do przeprowadzenia wspomnianych konsultacji dotyczących zaproponowanych przez OGP Gaz-System S.A. punktów właściwych w systemie przesyłowym, zarówno w zakresie krajowego systemu przesyłowego, jak i systemu gazociągów tranzytowych.

 

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w ww. sprawie są proszone o zgłaszanie uwag w formie elektronicznej na adres: drr@ure.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2016 r.

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną wzięte pod uwagę w toku postępowania o zatwierdzenie punktów właściwych systemu przesyłowego.

Szczegóły w sprawie konsultacji dotyczących zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właściwych systemu przesyłowego znajdują się w Komunikacie nr 12/2016.

Data publikacji : 25.03.2016

Opcje strony

do góry