Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/5355,Wynik-konsultacji-Stanowisko-Prezesa-URE-w-sprawie-interoperacyjnosci-sieci-Smar.html
15.07.2024, 00:44

Wynik konsultacji: Stanowisko Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid

Prezes URE, konsekwentnie realizując cel stworzenia warunków umożliwiających skuteczne wdrożenie systemu inteligentnych sieci, w dniu 10 lipca br. przyjął Stanowisko w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid.

Prezentowany dokument jest finalną wersją Stanowiska, w którym uwzględnione zostały spostrzeżenia uczestników rynku zgłaszane do URE podczas dwuetapowych konsultacji społecznych.  

Przyjęte przez regulatora Stanowisko określa sposób definiowania wymaganego poziomu SLA, zakres funkcjonalności interfejsów komunikacyjnych licznika AMI, a także uzasadnia potrzebę wprowadzenia obowiązujących wszystkich inwestorów oraz dostawców sprzętu, ram wymienności i interoperacyjności dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury.

Wypracowane rozwiązanie służyć ma realizacji projektu Smart Grid, zapewniając współpracę w warstwie komunikacyjnej urządzeń wdrażanych przez poszczególnych OSD w ramach infrastruktury Smart Metering Smart Grid Ready oraz współpracujących z nią elementów Infrastruktury Sieci Domowej.

Niniejszy dokument nawiązuje do Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, z dnia 31 maja 2011 r., zwanego Stanowiskiem ws AMI. Niemniej jednak Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid należy interpretować jako wymóg nadrzędny wobec wymagań funkcjonalnych, zawartych w szczególności w Stanowisku ws. AMI.  

Poniżej przedstawiamy treść Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid. Prezentujemy także zestawienie uwag przekazanych do URE w ramach konsultacji społecznych projektu Stanowiska z dnia 28 maja br. oraz konsultowany dokument - Stanowisko Prezesa URE ws. interoperacyjności ze wskazaniem uwag.

Data publikacji : 15.07.2013
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony