Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/5137,II-etap-Model-zasad-zwrotu-z-kapitalu-w-taryfach-dla-ciepla-na-lata-2012-2015-ko.html
2023-06-07, 01:08

II etap: Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 - kontynuacja konsultacji publicznych

Prezes URE przedstawia kolejną wersję modelu zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015, która uwzględnia uwagi zgłoszone przez Interesariuszy podczas warsztatów zorganizowanych w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, 18 lutego 2013 r.

W wyniku szczegółowej analizy uwag i sugestii zgłoszonych przez obecnych w warsztatach przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych do zaproponowanego przez Prezesa URE projektu, wprowadzone zostały zmiany w niektórych aspektach modelu.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia Interesariuszom odniesienia się do ostatniej wersji modelu zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015, Prezes URE zaprasza na specjalnie organizowane w tym celu warsztaty, które odbędą się 21 marca 2013 r., o godzinie 9.00, w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, przy ulicy Chłodnej 64 (II piętro, pokój nr 213).

Udział w konsultacjach prosimy zgłaszać na adres e-mail: konsultacje.zwrot@ure.gov.pl.

Prezes URE przypomina, iż wypracowany w toku konsultacji model zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2013-2015 ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz do ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Ponadto służyć ma także tworzeniu odpowiednich mechanizmów stymulujących przedsiębiorstwa ciepłownicze do działań, jakie byłyby podejmowane przez te przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji.

Data publikacji : 05.03.2013
Data modyfikacji : 06.12.2013

Opcje strony