Nawigacja

I etap: Stanowisko Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid - dokument do konsultacji publicznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, realizując działania mające na celu wdrożenie procesu inteligentnych sieci, przedstawia do konsultacji społecznych projekt Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid.

Prezentowany dokument nawiązuje do Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, z dnia 31 maja 2011 r., zwanego Stanowiskiem ws. AMI.

Przedkładany do konsultacji społecznych dokument zawiera niezbędny, w ocenie regulatora, zakres funkcjonalności portów komunikacyjnych licznika AMI oraz obowiązujące wszystkich inwestorów i dostawców sprzętu ramy interoperacyjności dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury.

Celem prezentowanego Stanowiska jest stworzenie warunków dla zapewnienia współpracy w warstwie komunikacyjnej urządzeń wdrażanych przez poszczególnych OSD w ramach infrastruktury Smart  Metering Smart Grid Ready oraz współpracujących z nią elementów Infrastruktury Sieci Domowej.

Wypracowane w toku konsultacji społecznych rozwiązanie ma zapewniać możliwość dowolnej wymiany współpracujących urządzeń z zachowaniem  funkcjonalności  zdefiniowanych we wcześniej ogłoszonych przedmiotowych Stanowiskach Prezesa URE.

Uwagi do projektu Stanowiska należy przesyłać na adres:
konsultacje.interoperacyjnosc@ure.gov.pl, do dnia 6 marca 2013 r.

W ramach kolejnego etapu działań związanych z wypracowaniem  niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid planowane jest przeprowadzenie warsztatów podsumowujących z udziałem uczestników konsultacji.

Data publikacji : 12.02.2013
Data modyfikacji : 06.12.2013

Opcje strony

do góry