Nawigacja

Kolejne konsultacje publiczne w ramach REMIT

14 września 2012 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, które mają na celu poznanie oczekiwań uczestników rynku odnośnie sposobu zorganizowania systemu raportowania danych i transakcji z hurtowych rynków energii.

Informacje uzyskane w drodze konsultacji mają stanowić wsparcie procesów decyzyjnych towarzyszących opracowywaniu aktów wykonawczych do REMIT.

Celem regulacji REMIT jest wykrywanie i zapobieganie przed wykorzystywaniem informacji wewnętrznych i innych form nadużyć na rynku, które zakłócając procesy cenotwórcze, mogą przełożyć się na nieuzasadnione wzrosty cen. W związku z realizacją powyższego celu planowany jest monitoring hurtowych rynków energii na poziomie UE, prowadzony przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Głównym zadaniem ACER jest zbieranie danych na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń. Zgłaszane informacje mają zawierać precyzyjne określenie produktów energetycznych nabywanych i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny i ilości, daty i godziny wykonania transakcji, ich strony i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne dane. Wymóg zgłoszenia dotyczy kontraktów na zakup towarów, usług i instrumentów pochodnych, w tym składanych zleceń. 

Drugą kategorię objętą raportowaniem, tzw. dane fundamentalne, mają stanowić dane dotyczące infrastruktury, objęte obowiązkiem publikacyjnym na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.: w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej oraz w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylających je rozporządzeń z dnia 14 sierpnia 2009 r., z uwzględnieniem zmian tych rozporządzeń, dokonywanych w wyniku przyjmowania wiążących wytycznych i kodeksów sieci ustalonych na poziomie UE.

Szczegółowy zakres przekazywanych do ACER informacji oraz zasady, terminy i formę przekazywania określi Komisja Europejska w drodze aktów wykonawczych do REMIT. 

UDZIAŁ W KONSULTACJACH

Konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności przedsiębiorstw działających na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz reprezentujących je organizacji branżowych samorządu gospodarczego, jak również krajowych organów regulacji energetyki, nadzoru rynku finansowego i ochrony konkurencji.

W związku z powyższym Prezes URE zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w prace konsultacyjne, których wynik pomoże określić sposób realizacji obowiązków w zakresie raportowania do ACER danych i transakcji z hurtowych rynków energii.

Strona zawierająca informacje na temat niniejszych konsultacji publicznych Komisji znajduje się pod adresem: www.ec.europa.eu

Uwagi i komentarze do dokumentu konsultacyjnego można zgłaszać do Komisji Europejskiej do dnia 7 grudnia 2012 r.

Jednocześnie Urząd Regulacji Energetyki zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag i komentarzy oraz wszelkich pytań i wątpliwości związanych z tym zagadnieniem na adres: REMIT@ure.gov.pl.

Data publikacji : 08.10.2012
Data modyfikacji : 11.12.2012

Opcje strony

do góry