Nawigacja

Projekt kodeksu sieci elektroenergetycznych dotyczący przyłączeń odbiorców ENTSO - E. Zaproszenie do konsultacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 19/2012

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) rozpoczęła proces publicznych konsultacji projektu kodeksu sieci określającego szczegółowe zasady przyłączeń odbiorców (draft Demand Connection Code).

Prezes URE zachęca wszystkich uczestników rynku energetycznego do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji projektu kodeksu sieci ENTSO - E. Zdaniem regulatora udział w konsultacjach umożliwi realny wpływ na kształt rozwiązań zawartych w tym dokumencie z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Konsultacje trwają do dnia 12 września 2012 r., a projekt kodeksu jest dostępny na stronie internetowej: www.entsoe.eu/resources/consultations. Na stronie tej odnajdą Państwo również wszystkie informacje niezbędne do wzięcia udziału w konsultacjach.

Kodeksy sieci są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającego wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają one bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Wymagania określone w kodeksach sieci opracowanych przez ENTSO-E powinny być również uwzględnione w krajowych kodeksach sieciowych - w przypadku Polski są to instrukcje ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

Kodeks sieci dot. przyłączeń odbiorców stanowi kontynuację działań ENTSO-E z zakresu opracowywania kodeksów sieci dot. przyłączeń użytkowników systemu elektroenergetycznego i obejmuje wymagania odnośnie przyłączeń operatorów sieci dystrybucyjnych oraz odbiorców przemysłowych.

Określone w nim wymagania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci oraz efektywności zarządzania obciążeniem w sieci.

Działania ENTSO-E są zgodne zart. 10 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Rozporządzenie 714/2009).

Więcej na temat konsultacji projektu kodeksu sieci ENTSO - E dot. przyłączeń odbiorców odnajdą Państwo w Informacji Nr 19/2012.

Data publikacji : 12.07.2012
Data modyfikacji : 27.06.2013

Opcje strony

do góry