Nawigacja

Kolejne konsultacje publiczne w ramach REMIT rozpoczęte

Informacja Prezesa URE Nr 17/2012

Przyjęte pod koniec 2011 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE L 326/1 z dnia 8 grudnia 2011 r., dalej: REMIT) określa nowe zasady handlu na hurtowych rynkach energii.

Ich głównym celem jest wykrywanie i zapobieganie przed wykorzystywaniem informacji wewnętrznych i innymi formami nadużyć na rynku, zakłócających procesy cenotwórcze, mogących przełożyć się na nieuzasadnione wzrosty cen. W celu wykrywania nadużyć planowany jest monitoring hurtowych rynków energii na poziomie UE. Ma on być realizowany przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

ACER ma zbierać dane na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń. Zgłaszane informacje mają zawierać precyzyjne określenie produktów energetycznych nabywanych i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione ceny i ilości, daty i godziny wykonania transakcji, ich strony i beneficjentów, a także wszelkie inne istotne informacje. Wymóg zgłoszenia dotyczy kontraktów i instrumentów pochodnych, w tym składanych zleceń.

Szczegółowy zakres przekazywanych informacji oraz zasady, terminy i formę przekazywania określi Komisja Europejska w drodze aktów wykonawczych do REMIT.

W celu wsparcia Komisji Europejskiej przy opracowaniu tych aktów w dniu 21 czerwca 2012 r. ACER rozpoczął konsultacje publiczne, których przeprowadzenie stanowi wymóg prawny wynikający z REMIT.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartych publicznych konsultacjach prowadzonych na podstawie przepisów REMIT.

Tylko dzięki udziałowi przedsiębiorców i instytucji krajowych w konsultacjach możliwe będzie skonstruowanie efektywnego systemu sprawozdawczego ACER przy minimalizacji obowiązków nakładanych na uczestników rynku.

Konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron, z uwzględnieniem przedsiębiorstw działających na rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz reprezentujących je organizacji branżowych samorządu gospodarczego, jak również krajowych organów regulacji energetyki, nadzoru rynku finansowego i ochrony konkurencji.

Uwagi i komentarze do dokumentu konsultacyjnego ACER w sprawie rekomendacji dla Komisji Europejskiej odnośnie przekazywania do ACER danych na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń oraz aktów wykonawczych Komisji Europejskiej można zgłaszać do ACER do dnia 31 lipca 2012 r. Oprócz przesłania uwag i komentarzy do ACER prosimy o przesyłanie ich również do URE na adres: REMIT@ure.gov.pl.

Na wskazany adres REMIT@ure.gov.pl prosimy również kierować wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym zagadnieniem.

Dodatkowe informacje na temat konsultacji społecznych odnajdą Państwo w Informacji Prezesa URE nr 17/2012.

Strona z konsultacjami publicznymi ACER znajduje się pod adresem: www.acer.europa.eu

Dokument konsultacyjny ACER: Public Consultation Document on Recommendations to the Commission as regards the records of wholesale energy market transactions, including orders to trade, and as regards the implementing acts according to Article 8 of Regulation (EU) No1227/2011

Informacja ACER ws. konsultacji publicznych rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE L 326/1 z dnia 8 grudnia 2011 r.)

Data publikacji : 27.06.2012
Data modyfikacji : 31.10.2012

Opcje strony

do góry