Nawigacja

Projekt Wytycznych Ramowych dot. bilansowania energii elektrycznej ACER. Zaproszenie do konsultacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 14/2012

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła proces konsultacji Projektu Wytycznych Ramowych dot. bilansowania energii elektrycznej (Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing). Wytyczne ramowe mają na celu ustalenie jasnych i obiektywnych zasad opracowywania kodeksów sieci, zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Rozporządzenie 714/2009).

Prezes URE zachęca wszystkich uczestników rynku energetycznego do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Projektu Wytycznych Ramowych dot. bilansowania energii elektrycznej (Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing). Zdaniem regulatora udział w konsultacjach umożliwi realny wpływ na kształt rozwiązań zawartych w tym dokumencie, z uwzględnieniem specyfiki krajowej. Konsultacje trwają do dnia 25 czerwca 2012 r., a projekt wytycznych ramowych jest dostępny na stronie: www.acer.europa.eu.

Wytyczne obejmują zakres zgodny z art. 8 ust. 6 lit. h oraz j Rozporządzenia 714/2009, tj. zasady obrotu w odniesieniu do technicznych i operacyjnych reguł bilansowania systemu oraz zasad bilansowania, w tym zasad ustalania rezerw mocy. Ich celem jest zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do sieci, skutecznej konkurencji oraz sprawnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej na obszarze UE. Dodatkowo zgodnie z powołaną regulacją prawną wytyczne winny zapewnić sprawne funkcjonowanie wewnętrznych rynków energii w poszczególnych krajach, transgranicznego handlu oraz bezpieczeństwo dostaw. Ponadto wytyczne powinny uwzględniać korzyści dla odbiorców, udział strony popytowej (Demand Response) oraz unijne cele w zakresie energetyki odnawialnej przy zapewnieniu optymalnego zarządzania i skoordynowanego funkcjonowania europejskich sieci przesyłowych jako całości. W związku z tym wytyczne ramowe obejmują integrację, koordynację i harmonizację zasad bilansowania, w celu ułatwienia handlu energią elektryczną na obszarze UE, zgodnie z Rozporządzeniem 714/2009 oraz Dyrektywą 2009/72/WE.

Działania ACER są zgodne z art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Rozporządzenie 713/2009).

Więcej na temat konsultacji Projektu Wytycznych Ramowych dot. bilansowania energii elektrycznej odnajdą Państwo w Informacji Prezesa URE Nr 14/2012.

Data publikacji : 15.05.2012
Data modyfikacji : 27.06.2013

Opcje strony

do góry