Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/komisje-kwalifikacyjne/9425,URE-dla-przedsiebiorcow-wydluzony-okres-waznosci-swiadectw-kwalifikacyjnych-i-wp.html
18.07.2024, 01:34

URE dla przedsiębiorców: wydłużony okres ważności świadectw kwalifikacyjnych i wprowadzenie możliwości sprawdzania kwalifikacji w trybie zdalnym

25 stycznia br. opublikowano kolejną tzw. tarczę antycovidową[1]. W ustawie znalazły się propozycje Prezesa URE dotyczące kolejnego przedłużenia okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych i możliwości działania komisji kwalifikacyjnych w trybie zdalnym. Zgodnie z uchwalonymi przepisami:

  • wszystkie świadectwa kwalifikacyjne, które utracą lub utraciły ważność po 1 marca 2020 r., będą ważne do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego[2]. Zmiana wchodzi w życie 26 stycznia 2021 r., jednak z mocą już od dnia 1 stycznia 2021 r.
  • sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji przez komisje kwalifikacyjne może być przeprowadzone zdalnie, przy zachowaniu warunków wskazanych w ustawie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.

To już druga w tym obszarze inicjatywa Prezesa URE, która weszła w życie. Pierwsza została uwzględniona w tarczy antykryzysowej w kwietniu 2020 r. i dotyczyła świadectw kwalifikacyjnych, których ważność wygasała w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.[3] oraz możliwości przeprowadzenia w trybie zdalnym sprawdzenia kwalifikacji w okresie do 31 grudnia 2020 r.[4]

W ocenie Prezesa URE przedłużenie okresu obowiązywania wydanych świadectw oraz przedłużenie możliwości zdalnego przeprowadzenia egzaminów jest niezbędne ze względu na nadal obowiązujący stan epidemii. Przyjęcie takiego rozwiązania jest niezwykle istotne, ponieważ prace w sektorach energetycznych (czyli np. w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych oraz u konsumentów) mogą wykonywać jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne. Jest to grupa ok. 100 tysięcy osób.

W przypadku braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a w przypadku dopuszczenia osoby bez odpowiednich uprawnień do pracy pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej –zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji[5]. Mogłoby się to również przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

***

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym. Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń, Urząd uważnie analizuje regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.
  • Specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach ustawy Prawo energetyczne muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.[6]
  • Komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na pięcioletnie kadencje.
  • Prezes URE w 2020 r. powołał 82 komisje kwalifikacyjne na następną kadencję oraz 5 nowych komisji kwalifikacyjnych. Wydane zostały również 68 akty zmieniające akty powołania komisji kwalifikacyjnych. Głównymi przyczynami wprowadzanych zmian było rozszerzenie uprawnień oraz zmiany składów osobowych komisji.
  • Według stanu na koniec 2020 r. w Polsce działało 385 komisji kwalifikacyjnych.

 


[1] Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159.).

[2] Art. 1 pkt 27 ustawy z dn. 21 stycznia 2021 zmieniający przepis art. 31x ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

[3] Ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695); tzw. ustawy covid 2.

[4] Art. 31x ust. 3 ustawy z marca w brzmieniu nadanym tzw. ustawą covid 2.

[5] Art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z nast. zm.).

[6] Art. 54 ustawy - Prawo energetyczne.

 

Data publikacji : 27.04.2021
Data modyfikacji : 27.04.2021

Opcje strony