Nawigacja

Informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

W dniu 23 maja 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania informacji o rodzajach i lokalizacji paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Dz. U. z dnia 23 maja 2019 r. poz. 974). Wyżej wskazane rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2019 r. co oznacza, że sprawozdania składane od tego dnia powinny być złożone zgodnie z nowym wzorem formularza.

Wprowadzenie nowego wzoru formularza nie wiąże się z koniecznością złożenia informacji o całej eksploatowanej infrastrukturze, przez przedsiębiorcę, który złożył uprzednio taką informację.

Nowy wzór należy stosować przy składaniu informacji:

- przez przedsiębiorcę, który nie składał nigdy żadnej informacji,

- przez przedsiębiorcę, który dokonuje aktualizacji informacji (należy wypełnić całą informację na nowym wzorze).

Wersja elektroniczna formularza została zamieszczona wraz z informacją na stronie internetowej URE. Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji przedsiębiorstwa oraz przekazać do Urzędu Regulacji Energetyki.

Możliwe jest również przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: dpc@ure.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP: /URE/SkrytkaESP.

Informacje dotyczące obowiązku oraz sposobu wypełniania formularza dostępne są na stronie biznes.gov.pl, która umożliwia złożenie formularza w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna formularza i objaśnienia w zakresie sposobu jego wypełnienia znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 37/2019 dotyczącej sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

Data publikacji: 29.06.2017
Data modyfikacji: 07.05.2020

Opcje strony

do góry