Nawigacja

Brak potwierdzania przez Prezesa URE efektu zachęty w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE

Komisja Europejska w dniu 13 grudnia 2017 r. wydała pozytywną decyzję nr SA.43697 (2015/N) w sprawie polskiego programu wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazała w niej, że wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa w ramach aukcyjnego systemu są ograniczone.

Zgodnie natomiast z postanowieniami rozdziału 3.2.4. Efekt zachęty, pkt 52 „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska na cele związane z energią w latach 2014-2020” (Dz. Urz. UE seria C, nr 200, s. 1), wymóg złożenia wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad danym projektem nie jest konieczny w przypadku, kiedy pomoc jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji.

W związku z akceptacją aukcyjnego systemu wsparcia przez Komisję Europejską, a także wobec braku przepisów krajowych, które w świetle zaistniałego stanu faktycznego wskazywałyby na konieczność potwierdzenia tzw. „efektu zachęty” dla projektów, które będą ubiegać się o pomoc publiczną w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, stwierdzić należy, że brak jest podstaw do kontynuowania przeprowadzania przez Prezesa URE oceny wskazanej w dyspozycji art. 43 ust. 9 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Wobec powyższego poniższe dokumenty i formularze dotyczące badania tzw. „efektu zachęty” w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, traktować należy wyłącznie jako dokumenty archiwalne.

Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 01.09.2023

Opcje strony

do góry