Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10426,2021.html
14.07.2024, 09:24

2021

  • Od 1 marca na nowych produktach AGD i RTV, takich jak pralki, pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, telewizory i wyświetlacze, widnieją nowe etykiety energetyczne informujące o klasie energooszczędności danego urządzenia. Etykiety nie mają już oznaczeń w formie plusów ‒ wróciła zasada siedmiopunktowej skali od A do G.  Dodatkowo, na etykietach znajdują się nowe, ważne dla konsumentów informacje, np. o skali emitowanego przez urządzenie hałasu (klasa A oznacza bardzo ciche urządzenia), czy ilości wody potrzebnej np. danej pralce na jeden cykl prania. Natomiast kod QR umieszczany na tych produktach umożliwia konsumentom skorzystanie z Europejskiego Rejestru Etykiet Energetycznych (EPREL ‒ European Product Registry for Energy Labelling), gdzie może porównać specyfikacje techniczne produktów.
  • 17 marca na posiedzeniu Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), Prezes URE Rafał Gawin został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.
  • 22 maja weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczyła dostosowania przepisów związanych z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, zmieniła system wsparcia w postaci świadectw efektywności energetycznej, zarówno ze względu na zmieniony katalog przedsięwzięć podlegających wsparciu, jak i sposób obliczania oszczędności energii finalnej, a tym samym wartości wydawanego świadectwa.
  • 3 lipca weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy ‒ Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jedną z bardzo ważnych zmian wdrożonych tą nowelizacją ‒ z punktu widzenia ochrony praw odbiorców ‒ było wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży energii i gazu z odbiorcami w gospodarstwach domowych poza lokalem przedsiębiorstwa. To rozwiązanie było postulowane m.in. przez Prezesa URE, w związku licznymi przypadkami oszustw i wprowadzaniem w błąd odbiorców podczas sprzedaży bezpośredniej w tzw. formule door-to-door. Zakaz prowadzenia takiej sprzedaży oznacza, że przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą już zawierać umów np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy. Nie ogranicza to jednak możliwości zawarcia takiej umowy na odległość, np. telefonicznie. Ważnymi zmianami Prawa energetycznego są również rozwiązania przewidziane dla magazynów energii, które mogą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa pracy systemu energetycznego. Nowe przepisy wprowadziły i jednocześnie ujednoliciły pojawiającą się w różnych ustawach definicję magazynu energii, określiły zasady przyłączenia magazynu do sieci i wprowadziły korzystne rozwiązania dotyczące rozliczania magazynowania.
  • Od 1 września obowiązują nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła czyli oświetlenia.
  • 6 października Prezes URE zainaugurował projekt pod nazwą „Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki”. Celem projektu jest diagnoza kluczowych potrzeb związanych z pracą sieci, identyfikacja narzędzi, które pozwolą zaspokoić te potrzeby, określenie sposobu oraz źródeł finansowania oraz ocena ich wpływu na taryfę, zmiana modelu regulacyjnego OSD wspierająca aktywność inwestycyjną OSD, w szczególności inwestycje związane z szeroko rozumianą elastycznością pracy sieci (w tym optymalizację przyłączeń źródeł OZE oraz maksymalizację odbioru energii z tych źródeł).
  • 30 października weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy zmieniły część zasad funkcjonowania dotychczasowych systemów wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii, tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP. Wydłużono m.in. możliwość korzystania z programów pomocy publicznej (do 30 czerwca 2047 r.), zmieniono zasady rozliczania dodatniego salda, zmieniła się definicja małej instalacji - podniesiono m.in. górny próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: za małe instalacje są teraz uznawane te o mocy większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW.
  • 10 grudnia weszły w życie zmiany wynikające z ustawy zmieniającej Prawo energetyczne. Wprowadzono jednorazową regulację w celu ochrony odbiorców przed wysokim wzrostem cen paliw gazowych. Określone zostały szczególne zasady taryfowania, w tym możliwość rozłożenia w czasie uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa energetyczne.

 

Data publikacji : 11.07.2022

Opcje strony