Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10412,2020.html
24.04.2024, 07:50

2020

 

  • Prezes URE po raz pierwszy przyznał rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych. Łączna kwota wsparcia za 2019 rok (przyznanego w 2020 roku) wyniosła ponad 340 mln zł, a z systemu skorzystało 25 przedsiębiorstw.
  • 20 marca wprowadzono w Polsce stan epidemii. Prezes URE aktywnie uczestniczył w pracach rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej. Celem było zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorców. W toku prac Prezes URE przedstawił ustawodawcy szereg postulatów, takich jak np. wydłużenie terminów sprawozdawczych. Wprowadzono regulacje, które pozwalały energetycznym i gazowym przedsiębiorstwom infrastrukturalnym na przedłożenie Prezesowi URE do uzgodnienia projektów planów rozwoju oraz sprawozdań z ich realizacji nawet o rok później. Wydłużono też terminy na realizację niektórych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o zapasach oraz ważność tzw. świadectw kwalifikacyjnych.
  • 13 maja Prezes URE powołał w Urzędzie ekspercki Zespół ds. Ciepłownictwa. Zespół ten przeprowadził szereg analiz związanych z rynkiem ciepłowniczym, w tym m.in. analizę dostosowania źródeł przedsiębiorstw ciepłowniczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z  24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych - tzw. dyrektywa IED (Industrial Emissions Directive). Zespół rozpoczął również prace zmierzające do wypracowania nowego modelu regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniającego konieczność zapewnienia środków na realizację inwestycji związanych z transformacją klimatyczno-energetyczną. 
  • 13 maja weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Polegały one na wprowadzeniu pojęcia gazociągu międzysystemowego oraz zasad jego eksploatacji.
  • Od 1 października zaczęły obowiązywać zmiany wynikające z ustawy z 11 września 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Uszczegółowione zostały zasady wyznaczania operatora systemu połączonego gazowego i elektroenergetycznego.
  • 1 grudnia weszła w życie zmiana rozporządzenia taryfowego, która znacząco zmieniła zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. konta regulacyjnego. Prezes URE, zatwierdzając spółkom dystrybucyjnym taryfy na 2021 rok, po raz pierwszy uwzględnił w nich zaliczkę na konto regulacyjne, co zwiększyło przewidywalność przychodów OSD, a tym samym zwiększyło stabilność prowadzonej przez te podmioty działalności.
Data publikacji : 04.07.2022

Opcje strony