Nawigacja

2018

 • 18 stycznia weszła w życie ustawa o rynku mocy, w konsekwencji czego:
  • w maju odbyła się pierwsza certyfikacja ogólna, do której zgłoszenia zobowiązani byli właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW,
  • we wrześniu odbyła się certyfikacja do aukcji głównych na lata 2021-2023,
  • 15 listopada odbyła się pierwsza aukcja mocy.
 • 22 stycznia PGNiG S.A. podpisał z Gaz-System S.A. umowę na świadczenie usługi przesyłu gazu podmorskim gazociągiem Baltic Pipe.
 • 22 lutego weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Tym samym na przedsiębiorstwa energetyczne nałożono nowe obowiązki dotyczące  zapewnienia dostępu do stacji ładowania pojazdów oraz budowy stacji gazu ziemnego., Prezesowi URE przyznano uprawnienia nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców nieprzestrzegających tych obowiązków.
 • 29 czerwca Prezes URE, w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie manipulacji lub próby manipulacji na rynku określonej w przepisach rozporządzenia REMIT, zarządził przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, które zakończyło się 19 grudnia 2018 r. złożeniem przez Prezesa URE zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.
 • 14 lipca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE ‒ tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).
 • 14 grudnia została uchwalona ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, zastępujący dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia. Tym samym umożliwiono udzielanie wsparcia jednostkom kogeneracyjnym w postaci: premii gwarantowanej, premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej.
 • 17 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy ‒ Prawo energetyczne, która wprowadziła nowe definicje sprzedaży rezerwowej (awaryjnej) oraz sprzedawcy rezerwowego paliw gazowych.
 • 19 grudnia Prezes URE zarządził przeprowadzenie kolejnego postępowania wyjaśniającego w ramach rozporządzenia REMIT dotyczącego działań uczestników rynku na TGE S.A. w odniesieniu do kontraktów rocznych z dostawami energii elektrycznej na 2019 r. (szczegóły na stronie 47 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2018 r.).
 • 28 grudnia została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną miały obowiązek określenia w 2019 r. cen za energię elektryczną dla odbiorców końcowych na poziomie cen stosowanych 31 grudnia 2018 r. (w przypadku taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE) lub nie wyższych niż stosowane 30 czerwca 2018 r. (w przypadku cen nie podlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE).
Data publikacji : 20.06.2022

Opcje strony

do góry