Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10289,2012.html
26.05.2024, 14:10

2012

  • Wchodzą w życie liczne zmiany dotyczące zakresu kompetencji Prezesa URE, wprowadzone znowelizowanymi w 2011 roku przepisami (szczegółowy wykaz tych zmian podany jest na stronach 16-17 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2012 r.).

    Ciekawostka: Ustawa – Prawo energetyczne od 1997 r. była nowelizowana ponad 50 razy, co doprowadziło do ogłoszenia w 2012 r. kolejnego (już trzeciego) tekstu jednolitego.

  • 3 maja weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, której celem było przyspieszenie i odformalizowanie postępowania (szczegółowy wykaz wprowadzonych zmian podany jest na stronie 17 Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2012 r.).
  • 25 października Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ustanawiała ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej, których celem było zmniejszenie do 2020 roku zużycia energii pierwotnej o 20 proc. oraz utorowanie drogi dla dalszej poprawy efektywności energetycznej w latach kolejnych.
  • 20 grudnia na Towarowej Giełdzie Energii zawarte zostały pierwsze transakcje zakupu paliwa gazowego. Był to niezwykle ważny etap uwalniania rynku gazu.
Data publikacji : 09.05.2022

Opcje strony