Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7016,Tresci-umow-sprzedazy-energii-elektrycznej-o-ktorych-mowa-w-ustawie-OZE.html
2019-10-20, 19:53

Strona znajduje się w archiwum.

Treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w ustawie OZE

W związku z dostrzeżonymi przez Prezesa URE kwestiami problemowymi związanymi z zawieraniem umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym dotyczących:

  1. rozbieżności występujących pomiędzy zadeklarowanym w ofercie wytwórcy, o której mowa w ustawie OZE, terminem pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia a rzeczywistą datą wytworzenia tej energii po raz pierwszy,
  2. wolumenu energii elektrycznej objętego obowiązkiem zakupu, wytworzonego w instalacji odnawialnego źródła energii i sprzedanego w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, względem ilości energii elektrycznej zadeklarowanej do wytworzenia w poszczególnych latach kalendarzowych, w ofercie, która wygrała aukcję,
  3. dopuszczalności wprowadzania do postanowień umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w ustawie OZE, kar umownych oraz wysokość tych kar, wygenerowanej w instalacji odnawialnego źródła energii w ramach systemu aukcyjnego,

Prezes URE przedstawia rekomendacje dotyczące powyższych zagadnień, uwzględniające brzmienie obowiązujących regulacji prawnych oraz stany faktyczne. Szczegóły zawarte są w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2017 w sprawie treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zawieranych przez wytwórców w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW.

Data publikacji : 28.04.2017

Opcje strony