Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy PGNiG S.A. i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Prezes URE w dniu 15 marca br. zatwierdził nowe taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dla PGNiG S.A. oraz PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), które będą obowiązywać od 1 kwietnia br. Wnioski o zatwierdzenie obu taryf zostały złożone na wezwanie Prezesa URE. Efektem zatwierdzonych taryf będzie spadek cen gazu ziemnego.

Zatwierdzenie nowej taryfy PGNiG OD oznacza dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych w drugim kwartale tego roku spadek cen gazu ziemnego, w stosunku do taryfy obecnie obowiązującej, o 5,3%, a dla pozostałych odbiorców, tzw. przemysłowych - o 6,8%.

Kolejna obniżka cen gazu dla odbiorców detalicznych

Z punktu widzenia odbiorców detalicznych taryfa tego przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie, ponieważ odbiorcy w gospodarstwach domowych, używający gaz do ogrzewania mieszkań tzw. grupa W.3, zapłacą około 11 złotych mniej miesięcznie (por. tabelę na końcu).

Dzięki konsekwentnej polityce Prezesa URE, prowadzonej w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy, jest to już czwarta obniżka cen od stycznia 2015 r., a druga w tym roku. W pierwotnej wersji wniosku w sprawie nowej taryfy, przesłanej na wezwanie Prezesa URE, firma PGNiG OD wnioskowała o wzrost cen gazu dla odbiorców, mimo trwającego od ponad roku  spadkowego trendu cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która dla tego Przedsiębiorstwa jest głównym źródłem zakupu gazu. Ostatecznie, w efekcie przeprowadzonego przez Urząd postępowania, nastąpi spadek średnich cen w obrocie - obejmujących przychody z ceny za gaz i opłaty abonamentowej - dla odbiorców gazu wysokometanowego o 5,6 %, gazu zaazotowanego Lw o 5,8 % i gazu zaazotowanego Ls o 5,6 %.

Skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego od początku 2015 r. wynosi 15,8 % (8,6% w 2016 r.), a dla gazów zaazotowanych odpowiednio: Lw 11,6 % (8,6 %) i Ls - 8,7 % (7,8 %).

Kolejna niższa taryfa dla dużych odbiorców PGNiG SA zatwierdzona przez Prezesa URE

W przypadku tej Spółki obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych, zużywających powyżej 25 mln m3, wyniesie 9,6 %, a dla odbiorców hurtowych 7,6 %. W przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio będzie to spadek o 8,3 % oraz o 8,9 %.

Jest to już kolejna obniżka cen gazu w taryfie PGNiG S.A. - druga w 2016 r., a piąta od początku 2015 r.

W efekcie tego skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych od stycznia 2015 r. wynosi 28,6 %, a w samym 2016 r. - 15,7 %. W przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio 21,8 %  oraz 13,9 %.

Obniżki cen paliw gazowych były efektem postępowań administracyjnych prowadzonych w URE oraz wezwań kierowanych do Przedsiębiorstwa w ramach tych postępowań. Redukcja głównie jest spowodowana utrzymującym się niskim poziomem cen ropy na świecie, co wpływa na obniżenie kosztów pozyskania gazu przez PGNiG S.A. w stosunku do kosztów uwzględnionych w kalkulacji cen ustalonych w aktualnie obowiązującej taryfie.

Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres jednego kwartału, tzn. do 30 czerwca br., pomimo że PGNiG OD wnioskowało o ustalenie półrocznego okresu obowiązywania taryfy. Jak pokazały doświadczenia wynikające z postępowań taryfowych prowadzonych przez Prezesa URE w ostatnim czasie, dzięki takiemu dynamicznemu podejściu, mimo dominującej  pozycji spółek PGNiG na rynku dostaw gazu, również odbiorcy mają możliwość partycypacji w korzystnej koniunkturze na światowym rynku gazu.

Ostateczny skutek na płatnościach kompleksowych czyli łącznie za gaz i jego dostawę będzie jednak niższy niż cen gazu jako towaru, ze względu na niezmienione stawki opłat za usługę przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. Taryfy operatora systemu przesyłowego - OGP Gaz System S.A. i operatora systemu dystrybucyjnego z GK PGNiG S.A., tj. PSG Sp. z o.o. obowiązują do końca czerwca 2016 r.

Warto przypomnieć, że 1 sierpnia 2014 r. PGNiG OD Sp. z o.o. zostało wyodrębnione ze struktury PGNiG S.A. - na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Przejęło ono obsługę wszystkich odbiorców końcowych obsługiwanych wcześniej przez PGNiG S.A., zużywających rocznie mniej niż 25 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego i odpowiadające tej ilości wolumeny gazu zaazotowanego oraz gazu propan-butan, przeliczone w sposób wskazany w ustawie.

***

Skutki finansowe dla grup odbiorców, do których zaliczane są gospodarstwa domowe w podziale na obszary dystrybucyjne. Podane wartości różnic w płatnościach zostały ustalone na podstawie rocznej wielkości zużycia gazu przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej.

Wyszczególnienie Oddział PSG Sp. z o.o. Płatność miesięczna wg taryfy dotychczasowej Płatność miesięczna wg nowej taryfy Miesięczna różnica w płatnościach zmiana płatności
[zł] [zł] [zł/m-c] [%]
1 2 3 4 5
W-1 średnie zużycie roczne w skali kraju   1347 kWh/rok  
w Gdańsku 24,98 24,35 -0,63 -2,52
w Poznaniu 24,57 23,94 -0,63 -2,56
w Tarnowie 24,62 24,00 -0,62 -2,52
w Warszawie 23,91 23,28 -0,63 -2,63
we Wrocławiu 24,75 24,13 -0,62 -2,51
w Zabrzu 25,49 24,87 -0,62 -2,43
ŚREDNIA 24,72 24,10 -0,63 -2,53
W-2 średnie zużycie roczne w skali kraju   7457 kWh/rok  
w Gdańsku 106,92 103,47 -3,45 -3,23
w Poznaniu 102,51 99,05 -3,46 -3,38
w Tarnowie 103,77 100,31 -3,46 -3,33
w Warszawie 99,48 96,02 -3,46 -3,48
we Wrocławiu 104 100,54 -3,46 -3,33
w Zabrzu 106,71 103,25 -3,46 -3,24
ŚREDNIA 103,90 100,44 -3,46 -3,33
W-3 średnie zużycie roczne w skali kraju   23666 kWh/rok  
w Gdańsku 319,24 308,28 -10,96 -3,43
w Poznaniu 313,32 302,35 -10,97 -3,50
w Tarnowie 305,45 294,48 -10,97 -3,59
w Warszawie 302,21 291,24 -10,97 -3,63
we Wrocławiu 314,73 303,76 -10,97 -3,49
w Zabrzu 314,2 303,24 -10,96 -3,49
ŚREDNIA 311,53 300,56 -10,97 -3,52
Data publikacji : 15.03.2016

Opcje strony

do góry