Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie przepisów wprowadzających świadectwa pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5

Po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) pojawiły się wątpliwości - wyrażane m.in. w mediach - dotyczące początkowego terminu stosowania przepisów wprowadzających świadectwa pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5 dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego. Mówi o tym art. 194 ww. ustawy.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości, Prezes URE zajął stanowisko w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej URE. Czytamy tam m.in.: „(…)  art. 194 ustawy o odnawialnych źródłach energii odnosi się wyłącznie do procedury wydawania świadectw pochodzenia zawartej w ustawie o OZE, która wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. co oznacza, iż brak jest podstaw prawnych do stosowania tego przepisu przed wskazaną datą”.  Zapraszamy do zapoznania się z całością Informacji.

Data publikacji : 08.04.2015

Opcje strony

do góry