Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana przy określaniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że wyznaczenie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) powinno następować na podstawie rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (DS) o stałym oprocentowaniu, o najdłuższym terminie wykupu, zanotowanych na Rynku Treasury BondSpot Poland, w roku bezpośrednio poprzedzającym rok oceny efektywności.

Dla roku 2013 wartość ta wyniosła 4,03%.

Szczegóły dotyczące ustalania IRR znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 7/2014 w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej.

Data publikacji : 24.02.2014

Opcje strony

do góry