Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakres zwolnień z obowiązku pobierania akcyzy w obrocie paliwami gazowymi

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2013

Prezes URE informuje, że z dniem 1 listopada br. - na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - wprowadzonych zostało szereg zwolnień od akcyzy, którymi objęto także gaz ziemny i gaz propan-butan zużywane w określonych ilościach przez gospodarstwa domowe do celów opałowych.

Od akcyzy zwolnione zostały również czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

Postanowienia ustawy o podatku akcyzowym skutkują koniecznością zatwierdzenia przez Prezesa URE zmian taryf dla paliw gazowych stosowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich obrotem. Zważywszy, iż podatek akcyzowy ma charakter kosztotwórczy w zmienianych taryfach ustalone zostaną trzy poziomy cen, tj. ceny paliw:

  • z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy,
  • przeznaczonych do napędu silników spalinowych,
  • przeznaczonych na cele opałowe.

Szczegóły dotyczące obowiązku pobierania akcyzy oraz zwolnień z jego pobierania w obrocie paliwami gazowymi znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 34/2013.

Data publikacji : 25.10.2013

Opcje strony

do góry