Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 32/2013

Celem Informacji w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego jest zwrócenie uwagi na potrzebę terminowej realizacji przez ww. operatorów obowiązku przedłożenia Prezesowi URE planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz ujednolicenie praktyki opracowywania takich planów.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych są obowiązani do opracowania planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Corocznie zaktualizowane plany ww. operatorzy mają obowiązek przedłożyć, w terminie do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji Prezesowi URE.

Regulator podkreśla, że opracowując plany ograniczeń operatorzy systemów gazowych powinni kierować się zasadami określonymi w art. 53 - 59 ww. ustawy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

W celu usprawnienia procesu opracowywania wniosku o zatwierdzenie planu ograniczeń oraz przyspieszenia postępowań w sprawie takich wniosków, na stronie www.ure.gov.pl, w zakładce „Przydatne formularze - Paliwa gazowe”, opublikowane zostały poglądowe wzory tabel, które powinny znaleźć się odpowiednio w I lub II części planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Plany ograniczeń przedstawiane Prezesowi URE do zatwierdzenia należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres:

Urząd Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 - Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych.

Data publikacji : 24.10.2013

Opcje strony

do góry