Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5435,Rekordowa-liczba-wydanych-swiadectw-pochodzenia-OZE.html
2020-01-22, 10:44

Strona znajduje się w archiwum.

Rekordowa liczba wydanych świadectw pochodzenia OZE

Tylko w sierpniu br. Prezes URE wydał równo 2402 świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. To największa, jak do tej pory, liczba zielonych certyfikatów, przyznanych podczas jednego miesiąca wnioskującym o nie przedsiębiorstwom energetycznym.

Według stanu na 11 września 2013 r., w tym roku regulator wydał blisko 12 tys. (11 854) świadectw pochodzenia OZE. Tymczasem w ciągu całego ubiegłego roku wydano ich w sumie o niespełna 3 tysiące więcej - 14 798.

Tegoroczny rezultat jest wynikiem ciągłego doskonalenia procesu wydawania świadectw pochodzenia energii elektrycznej przez Departament Systemów Wsparcia URE.

W dalszym ciągu regulator prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2013 r. w wysokości ok. 3,4 TWh. Postępowania te zostaną zakończone po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na merytoryczne rozpatrzenie wniosków poprzez wydanie świadectwa pochodzenia, bądź wydanie postanowienia o odmowie jego wydania.

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE ma 14 dni na wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, o które wnioskuje przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną w OZE, za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego znajduje się odnawialne źródło energii wskazane we wniosku.

 

Jednocześnie, celem usprawnienia procesu wystawiania zielonych certyfikatów, w Urzędzie Regulacji Energetyki trwają intensywne prace w zakresie przygotowania do konsultacji nowego modułu w systemie komputerowym - Wnioski OZE. Rozwiązanie to pozwoli na ubieganie się o wydanie świadectwa pochodzenia przez Internet. Korzystanie z modułu umożliwi zatem nie tylko utworzenie wniosku o wydanie certyfikatu, lecz także jego wysłanie drogą elektroniczną w celu wstępnej weryfikacji zawartych w nim danych przez system URE oraz otrzymywanie informacji o stanie wniosku i etapach postępowania.

Zastosowanie tego narzędzia pozwoli także na wyeliminowanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości we wnioskach o wydanie świadectw pochodzenia OZE.

Zgodnie z harmonogramem działań realizowanych w URE, przedstawienie pierwszej wersji modułu do konsultacji na stronie internetowej Urzędu, zostało zaplanowane na październik br. Pełne wdrożenie nowego rozwiązania nastąpi w styczniu 2014 r.

Dążenie do zwiększenia udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie koszty inwestycji, wymaga stosowania odpowiednich systemów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego rozwoju. Jednym z kluczowych i niezbędnych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną zarówno w odnawialnych źródłach energii jak i w wysokosprawnej kogeneracji są świadectwa pochodzenia, wydawane przez Prezesa URE.

 

Data publikacji : 18.09.2013

Opcje strony