Up
 
 

Gwarancja pochodzenia - nowy instrument w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zwanej małym trójpakiem energetycznym, wprowadzono zmianę w grupie instrumentów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Dotyczy ona utworzenia gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w nowododanym Rozdziale 2a, w art. 11g - 11l ustawy - Prawo energetyczne.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Natomiast jej przekazanie  następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

 

Przykładowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce Przydatne formularze.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego wniosku o jej wydanie.

Wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwolnieni są z:

  1. opłat za wpis do rejestru gwarancji pochodzenia oraz zmian dokonywanych w tym rejestrze;
  2. opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia.
W myśl art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw gwarancja pochodzenia może zostać wydana dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z art. 11h ust. 3 pkt 4 ustawy - Prawo energetyczne wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna w odnawialnym źródle energii została wytworzona. Dodatkowo zgodnie z art. 11j ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania gwarancji pochodzenia, jeżeli wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia został złożony operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego po upływie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

 

Ponadto należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:

  • wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
  • wydawana jest na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia - po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia;
  • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz wskazuje datę jej ważności;
  • traci ważność z chwilą jej przekazania odbiorcy końcowemu;
  • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.
Wytwórca oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia są obowiązani poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot prowadzący rejestr gwarancji pochodzenia o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.

Powyższa informacja podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia, natomiast przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze gwarancji pochodzenia.

 

Z uwagi na zmianę siedziby Urzędu Regulacji Energetyki, od 2 września 2013 r. wszelkie informacje i dokumenty powinny być kierowane na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A)

02-222 Warszawa

Dodatkowe informacje w niniejszej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu (0-22) 487-57-38 lub za pomocą korespondencji elektronicznej, wysyłając e-mail z dopiskiem „gwarancje pochodzenia” na adres: dsw@ure.gov.pl.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.09.2013
Tagi: OZE