Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Południowo-Zachodni OT URE na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

„Ocena możliwości funkcjonowania systemu energetycznego i ciepłowniczego w okresie zimowym, w tym stan zapasu paliw” to temat prezentacji przedstawionej przez Dyrektora Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskim, 14 grudnia 2012 r.

Szczególnie wiele uwagi poświęcono omówieniu zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego. W tym kontekście wskazane zostały ustawowe obowiązki oraz regulacje w zakresie polityki energetycznej, będące w kompetencji Ministra Gospodarki oraz Prezesa Regulacji Energetyki oraz obowiązki operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Podczas posiedzenia dyrektor Południowo - Zachodniego OT URE, Pan Józef Dolata, zaprezentował miejsce Dolnego Śląska w krajowym schemacie sieci przesyłowej PSE ze szczególnym uwzględnieniem planowanych inwestycji budowlanych i modernizacyjnych linii oraz stacji elektroenergetycznych do 2016 r. Wymienił również efekty zamierzonych projektów inwestycyjnych do 2025 r. Ponadto, przedstawiony został schemat ogólny zasilania województwa dolnośląskiego w energię elektryczną z podkreśleniem działalności operatora systemu dystrybucyjnego spółki Turon Dystrybucja SA. W tym miejscu podano wyniki oraz przykłady realizowanych inwestycji sieciowych na terenie województwa dolnośląskiego wraz z informacją o nakładach finansowych na bieżące utrzymanie sprawności sieci w poszczególnych segmentach działalności elektroenergetycznej.

Istotny element prezentacji stanowiła metodologia monitorowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych wraz z przykładową analizą poziomu tych zapasów, przeprowadzoną w świetle obowiązujących norm i planowanych dostaw w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA. Dyrektor OT URE przypomniał, że zgodnie z art. 56 ustawy - Prawo energetyczne, w przypadku stwierdzenia niewypełnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązku posiadania zapasów paliw w wymaganej wielkości, Prezes URE ma obowiązek nałożenia na to przedsiębiorstwo kary pieniężnej, której wysokość uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotui jego możliwości finansowe.

08.01.2013

Opcje strony

do góry