Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne praktyki i środowisko 2012. Finał IX edycji w Poznaniu

Kilka tysięcy uczniów i studentów wzięło udział w tegorocznej edycji szkoleń i warsztatów „Bezpieczne Praktyki i Środowisko” organizowanej pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

We wtorek, 29 maja w Centrum Wykładowo - Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej zorganizowano uroczyste zakończenie tegorocznej edycji Programu „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2012”. Spotkanie połączono z wręczeniem certyfikatów, potwierdzających ukończenie szkoleń.

Początek w Poznaniu

Szkolenia rozpoczęły się w Poznaniu 11 kwietnia. Cykl referatów zatytułowanych Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii przygotowała i wygłosiła - Pani Renata Ocieczek - specjalista z Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu. Tylko podczas 4 spotkań w Wielkopolsce, w szkoleniach z udziałem przedstawiciela URE, wzięło udział ok. 300 słuchaczy.

SUKCES w Łodzi

19 kwietnia 2012 r. w Sali Kongresowej Domu Technika, pracownicy Oddziału zaprezentowali zagadnienia dotyczące oszczędności energii i odnawialnych źródeł energii. Z relacji uczestników wiemy, że przygotowane prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem, a URE otrzymało zaproszenie do dalszej współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym SUKCES działającym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.

W Warszawie o generacji rozproszonej

25 kwietnia warszawskie spotkanie w ramach akcji „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2012” zorganizował Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Szczególne zainteresowanie studentów budziły kwestie związane z odbudową i modernizacją istniejącego potencjału wytwórczego oraz przesyłowego Polski, szanse i zagrożenia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej. Przedstawiając aktualną sytuację na rynkach energii Dyrektor Oddziału Centralnego URE z siedzibą w Warszawie, Adam Dobrowolski - zwracał uwagę na konieczność stworzenia warunków do optymalnego rozwoju generacji rozproszonej i inteligentnych sieci. Działania takie nie tylko pozwolą na pozyskanie nowych mocy wytwórczych na szczeblu lokalnym, ale także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego tak w skali mikro jak i makro. Przedstawiciel URE zaakcentował konieczność bardziej efektywnego wykorzystania paliw i energii, w tym oszczędnego korzystania z dostępnych źródeł energetycznych. Wskazał na ważne zmiany jakie przyniosą prace na nowymi ustawami regulującymi rynki paliw i energii. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, wymiana podglądów będzie kontynuowana w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Oddziałem Centralnym, a kołem naukowym działającym na Wojskowej Akademii Technicznej.

Oszczędność energii i OZE we Wrocławiu

Eksperci Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu, Henryk Kossak i Michał Ruchlewicz, w dniu 18 maja 2012 r. wygłosili prelekcję na Politechnice Wrocławskiej pt.: „Oszczędność Energii i Odnawialne Źródła Energii”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z istniejącymi odnawialnymi źródłami energii, zasadami funkcjonowania tych źródeł oraz sposobami efektywnego korzystania z energii. Dużym zainteresowaniem młodzieży i studentów cieszyły się zwłaszcza informacje o OZE oraz temat emisji zanieczyszczeń. Dyskutowano o tym jak zmienić nawyki i zachowania konsumentów energii w celu oszczędzania zasobów, głównie w gospodarstwach domowych - ta część wystąpienia wzbudziła szczególne zainteresowanie młodzieży.

O kompetencjach Prezesa URE w Gdańsku

W dniu 22 maja 2012 r. Panie Krystyna Krasodomska i Magdalena Miszewska z Północnego Oddziału Terenowego URE w Gdańsku poprowadziły energetyczną część warsztatów realizowanych przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej w ramach programu pn. „Bezpieczne praktyki i środowisko 2012”.
Przedstawicielki URE w prezentacji zatytułowanej „Oszczędność energii i odnawialne źródła energii”, wskazały kompetencje Prezesa URE, omówiły kwestie dotyczące koncesjonowanych niekonwencjonalnych źródeł energii oraz wskazały czynniki, które mają wpływ na zużycie energii elektrycznej, a tym samym na ponoszone przez odbiorców opłaty. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się również jak kontrolować zużycie i jak prawidłowo, a przede wszystkim racjonalnie, korzystać z urządzeń, aby ich eksploatacja nie powodowała zwiększonego zużycia energii elektrycznej.

Bariery przyłączania do sieci omówiono w Szczecinie

Bartosz Ott z Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego w Szczecinie mówił o rozwoju OZE w Polsce identyfikując bariery przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej. Pracownik URE za główne bariery uznał m.in. odmowę przyłączenia do sieci z przyczyn technicznych i ekonomicznych; wydawanie „zaporowych” warunków przyłączenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych; brak jednolitego stanowiska w sprawie podziału kosztów związanych z przyłączeniem do sieci. Duży problem dla inwestorów stwarzają przewlekłe procedury wydawania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Za przekroczenia terminów wydania warunków przyłączenia dla 6 farm wiatrowych (od 9 miesięcy do 2 lat) Prezes URE na jednego z OSD nałożył karę pieniężną.

Kolejne przeszkody to: brak zdolności przesyłowych i możliwości wyprowadzenia mocy z północnej części Kraju połączone z brakiem współpracy i koordynacji pomiędzy OSD oraz OSD i OSP w zakresie rozbudowy sieci oraz tworzenia planów rozwoju, a tym samym spójności działania systemów elektroenergetycznych. Istotny jest też brak zaangażowania gmin w procesy planistyczne (projekty założeń do planów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i ciepło) co znacznie utrudnia rozwój OZE.

Specjalista ze Szczecińskiego Oddziału URE podkreślał, że energetyka odnawialna a w szczególności energetyka wiatrowa wymaga spójnych, jednoznacznych i precyzyjnych regulacji prawnych i organizacyjnych co stanowi gwarancję wypełnienia obowiązków nałożonych Dyrektywą 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r.

Ponadto w ramach szkoleń Jacek Górski, przedstawiciel Oddziału Terenowego URE ze Szczecina opowiadał o długiej drodze do polskiego atomu.

Szkolenia w ramach „Bezpiecznych Praktyk i Środowiska” odbyły się 23 maja 2012 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z którym Prezes URE współpracuje od kilku lat.

Wiedza za darmo

23 maja 2012 r. na terenie Politechniki Krakowskiej odbyło się szkolenie na temat Oszczędności Energii i OZE, które poprowadził Józef Indyka z Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie. Spotkania w Szczecinie i Krakowie zakończyły część szkoleniową Programu.

Projekt „Bezpieczne praktyki i środowisko” - skierowany jest do młodzieży i studentów zamierzających odbyć praktykę zawodową, staż lub podjąć pracę zarobkową. Organizatorów - Zespół ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT - wspierają m.in. Samorządy Studentów uczelni technicznych z Poznania, Warszawy, Szczecina, Łodzi, Gdańska i Krakowa.

Do zobaczenia za rok!

Data publikacji : 04.06.2012
Data modyfikacji : 01.06.2012

Opcje strony

do góry