Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koordynacja opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 13/2012

W nawiązaniu do Informacji Nr 17/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia wątpliwości dotyczące sposobu koordynacji i współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych (OSD) i operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP) w zakresie przygotowania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Wątpliwości w tym zakresie zgłaszane są do Urzędu Regulacji Energetyki w związku z sukcesywną realizacją przez Prezesa URE obowiązku wyznaczania nowych OSD na podstawie art. 9h ustawy - Prawo energetyczne. Ustawa - Prawo energetyczne ustanawia bowiem zasadę, zgodnie z którą każda sieć dystrybucyjna, w tym gazowa, powinna mieć swojego operatora systemu.
Zgłaszane wątpliwości, w związku z pojawianiem się „nowych” OSD (tj. OSD, którzy przed uzyskaniem statusu OSD figurowali w planach ograniczeń innych operatorów jako odbiorcy), dotyczą w szczególności następujących kwestii:

  1. czy każdy „nowy” OSD powinien opracować własny plan ograniczeń, czy też wystarczy, że jako odbiorca gazu jest ujęty w planie ograniczeń „swojego dotychczasowego” OSD lub OSP;
  2. czy „nowi” OSD, którzy opracowują własny plan ograniczeń powinni być również ujmowani w planach ograniczeń „ich dotychczasowego” OSD lub OSP, z którego siecią jest połączona ich sieć;
  3. który operator powinien ująć w planie ograniczeń podmiot, który jest odbiorcą gazu na własne potrzeby i jednocześnie pełni funkcję OSD tzn. dostarcza również gaz innym podmiotom na podstawie posiadanych koncesji.

Więcej na ten temat w Informacji Prezesa URE nr 13/2012.

Data publikacji : 10.05.2012

Opcje strony

do góry