Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/4597,Prezes-URE-o-zasadach-stosowania-taryfy-dla-gospodarstw-domowych-w-przetargach-n.html
2019-08-19, 17:08

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE o zasadach stosowania taryfy dla gospodarstw domowych w przetargach na zakup energii elektrycznej

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 12/2012

Stosownie do standardowych zapisów zawartych w zatwierdzonych taryfach przedsiębiorstw prowadzących koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, Prezes URE w Informacji nr 12/2012 przypomina, że podmioty te obowiązane są stosować ceny energii elektrycznej, wynikające z posiadanych przez nie taryf, w przypadku gdy świadczą one usługę kompleksową dla odbiorców grup taryfowych G, przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa świadczącego na rzecz tych odbiorców usługę dystrybucji.

Jednocześnie Regulator podkreśla, że w odniesieniu do pozostałych odbiorców grupy taryfowej G, tj. takich, którym sprzedawca nie świadczy usługi kompleksowej, może on kierować oferty sprzedaży energii elektrycznej zawierające ceny inne niż wynikające z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy.

Regulator poinformował, że w kwestii stosowania przepisów ustawy PZP każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie stosownych wyjaśnień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej na ten temat w pełnym tekście Informacji Prezesa URE Nr 12/2012.

Data publikacji : 09.05.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony