Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach. Energetycznie w Szczyrku, Krakowie i Kielcach

O planowaniu energetycznym w samorządach, regulacji w sektorze ciepłowniczym, prawie do zmiany sprzedawcy - specjaliści URE z Krakowa przekazywali odbiorcom wiedzę o rynku energii.

Apelujemy, by dokładnie czytać umowy przed ich podpisaniem. Zdarza się, że odbiorcy pochopnie podpisują dokumenty, a później mają trudności z odstąpieniem od zawartych umów. Sprzedawca nie może wprowadzać nas w błąd, nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży. Chroni nas prawo europejskie i krajowe, a informacje o tym, jak skutecznie zmienić sprzedawcę energii prezentujemy m.in. na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl. Zmiana sprzedawcy prądu to nie przywilej, ale prawo konsumenta do dokonywania wyboru przedsiębiorstwa, z którego usług będzie korzystać. Warto nie ulegać perswazji akwizytorów, ale dokładnie sprawdzić inne oferty rynkowe. Można je łatwo porównać korzystając z bezpłatnego kalkulatora cenowego, który dostępny jest na stronie URE - www.maszwybor.ure.gov.pl.

Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, przedstawiciele URE z Południowo - Wschodniego Oddziału URE z siedzibą Krakowie wzięli udział w seminarium „Efektywne zarządzanie energią w dobie zmian klimatu”. Dwie edycje warsztatów adresowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odbyły się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. oraz 11-12 stycznia 2012 r. Eksperci Oddziału Terenowego z Krakowa przedstawili obowiązki gmin - kreatorów lokalnej polityki energetycznej - wynikające z przepisów Prawa energetycznego. Przedstawiciele regulatora mówili również o szansach jednostek samorządu terytorialnego związanych ze stosowaniem instrumentów planowania energetycznego, wspominając m.in. o poprawie warunków inwestycyjnych. Jak wynika z dyskusji, która wywiązała się po wygłoszeniu prelekcji, świadomość samorządowców w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnej przy wykorzystaniu instrumentów i metod planowania energetycznego jest coraz większa.

Specjaliści z krakowskiego oddziału URE, przypomnieli także rynkowy mechanizm zakupu energii elektrycznej, związany z możliwością zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W ramach tej części warsztatów samorządowcy poznali treść przepisów Prawa energetycznego regulujących zaopatrzenie w energię elektryczną, kształt i strukturę rynku energii elektrycznej oraz tryb i zasady wyłaniania sprzedawców energii elektrycznej na wolnym rynku, z punktu widzenia jednostek zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty korzystania z mechanizmów gry rynkowej, których zastosowanie może doprowadzić do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dostarczanej do infrastruktury komunalnej.

Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?

Spotkanie zorganizowane w dniach 17 i 18 stycznia 2012 r. w Szczyrku adresowano do rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych, architektów, projektantów oraz pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Podczas konferencji specjalista z Oddziału Terenowego URE w Krakowie - przedstawił prezentację nt. Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Z kolei w Krakowie na konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - technologie, realizacja, finansowanie” (23 - 24 lutego 2012 r.), przedstawiciel URE zaprezentował obecnie obowiązujący system wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii.
Konferencję pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego zorganizowało Wydawnictwo „Nowa Energia” sp. z o.o. Celem spotkania adresowanego do środowisk samorządowych było zaprezentowanie kluczowych kwestii związanych z obowiązkami samorządów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Ze strony kompetencji i zadań Prezesa URE, w tematykę konferencji wpisuje się kwestia zakwalifikowania części energii wyprodukowanej w trakcie termicznego przekształcania odpadów do energii wytworzonej z odnawialnego źródła. Zagadnienia te szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 117, poz. 788). Po to by uczestniczyć w systemie wsparcia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych, niezbędne jest uzyskanie stosownej koncesji. O związanych z tym obowiązkach mówiła dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba - dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE - w prezentacji „Koncesjonowanie i wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”.

O zmianie sprzedawcy na srebrnym ekranie

O tym jak uniknąć kłopotów związanych z podpisaną umową mówili przedstawiciele Prezesa URE w wydaniu Kroniki Krakowskiej - programie Telewizji Kraków. Telewidzów informowano o zagrożeniach przy podpisywaniu umów z przedstawicielami firm sprzedających energię elektryczną. Temat związany z prawem odbiorców do zmiany sprzedawcy energii nie był przypadkowy i wynikał z ilości skarg na spółki obracające energią, które wpływają do Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Krakowie. Przedstawiciele Urzędu apelowali do potencjalnych odbiorców by dobrze czytali przedstawiane im do podpisania umowy. Eksperci URE zwracali uwagę, na regulacje prawne zawierania umów poza lokalem (w tym 10 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn i konsekwencji finansowych z tym zawiązanych). W podpisywanych umowach wątpliwości odbiorców budzą wysokie opłaty manipulacyjne, kary umowne za rozwiązanie umowy, czy też przedkładane do podpisu umowy dodatkowe np. kosztowne polisy na życie, czy ubezpieczenie nieruchomości.

Sama procedura zmiany sprzedawcy jest już dość prosta i nie powinna powodować trudności, jednak bywa, że dochodzi do nieprawidłowości w odpowiednim stosowaniu procedury przez przedsiębiorstwa energetyczne. Zarzuty dotyczą głównie zapisów stosowanych w umowach sprzedaży, a także nieprawidłowości w działaniach akwizytorów.

Data publikacji : 13.03.2012
Data modyfikacji : 28.08.2012

Opcje strony

do góry