Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz komisji kwalifikacyjnych na stronie URE

Na stronach Urzędu Regulacji Energetyki publikujemy kolejny, zaktualizowany wykaz komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Opublikowane zestawienie zawiera informacje na temat: składu osobowego komisji, zakresu uprawnień komisji, numeru i obszaru działania komisji, oznaczenie jednostki, przy której została powołana komisja oraz obszar działania komisji wraz z identyfikatorem województwa.

Zgodnie z zapisem art. 54 ustawy Prawo energetyczne, specjaliści zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez stosowne komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne co 5 lat powołują: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ministrowie i Szefowie Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy prawo energetyczne - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach organizacyjnych, podległych tym ministrom lub Szefom Agencji lub przez nich nadzorowanych oraz minister właściwy do spraw transportu - w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.

Prezes URE przygotował informacje dotyczące komisji kwalifikacyjnych zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych, stowarzyszeń i organizacji branżowych współpracujących z regulatorem.

Publikowany na stronach URE wykaz komisji kwalifikacyjnych będzie sukcesywnie uzupełniany.

Data publikacji : 06.03.2012

Opcje strony

do góry