Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE wyznaczył drugiego OSGZ

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. - Operatorem Systemu Skraplania Gazu Ziemnego.

To druga decyzja regulatora dotycząca wyznaczenia OSGZ. Zadania operatora systemu skraplania gazu ziemnego, a także sposób wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne określa w szczególności przepis art. 9c ustawy Prawo energetyczne.

Prezes URE wyznaczył Mazowiecką Spółkę Gazownictwa OSGZ w dniu 1 marca 2012 r. na okres od 5 marca 2012 r. do 31 grudnia 2030 r.

Decyzja Prezesa URE wynika z koncesji udzielonej MSG Sp. z o.o. w dniu 10 listopada 2011 r. Nr SGZ/14/2823/W/2/2011/UA obejmującej skraplanie gazu ziemnego (sgz) i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach sgz zlokalizowanych w miejscowości Ostrołęka w województwie mazowieckim.

Prezes URE na wniosek właściciela instalacji skroplonego gazu, wyznacza w drodze decyzji na czas określony, operatora systemu skraplania gazu ziemnego, oraz określa obszar i instalacje, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza. Wyznaczając operatora Prezes URE bierze pod uwagę jego efektywność ekonomiczną, skuteczność zarządzania systemami gazowymi, bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych, a także okres obowiązywania jego koncesji.

Głównym przedmiotem działalności Mazowieckiej Spółki Gazownictwa jest dystrybucja paliwa gazowego zarządzaną siecią gazociągów na obszarze woj.: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz częściowo lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Spółka świadczy usługę transportu paliw gazowych sieciami wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, prowadzi rozbudowę i eksploatację zarządzanego systemu dystrybucyjnego oraz przyłącza do systemu nowych odbiorców. Poprzez sieć gazociągów i przyłączy o dł. ponad 26 tys. km, obsługuje około 1,5 mln odbiorców końcowych na rzecz których dystrybuuje ok. 2 mld m3 gazu rocznie.

Pierwszym Operatorem Systemu Skraplania Gazu Ziemnego wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., wyznaczona OSGZ w dniu 7 lipca 2011 r.

Data publikacji : 01.03.2012
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry