Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach. Katowice o dostępie do sieci i wyborze sprzedawcy

Konferencja młodych prawników z ELSA Poland oraz spotkanie z UTW w Gliwicach - eksperci URE prowadzą działania edukacyjne dla odbiorców energii.

URE o bezpieczeństwie przesyłu

Awarie sieci elektroenergetycznej i przerwy w dostawach prądu spowodowane warunkami atmosferycznymi są zmorą odbiorców energii i energetyków. Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności” zastanawiali się nad jakością rozwiązań prawnych w obszarze prawa własności i bezpieczeństwa przesyłu.

Obecny status prawny prezentowali m.in. sędziowie NSA, eksperci akademiccy, prawnicy, rzeczoznawcy majątkowi i doradcy podatkowi, którzy przedstawili regulacje prawne oraz stosowane praktyki mające na celu pogodzenie interesu publicznego z prywatnym w zakresie lokalizacji urządzeń przesyłowych na gruntach stanowiących własność różnych podmiotów. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Marek Woszczyk. Ekspert URE, Radosław Walaszczyk, radca prawny z Południowego Oddziału Terenowego w Katowicach, przedstawił obowiązki regulatora związane m.in. z realizacją zadań wynikających z prawa energetycznego.

Prezes URE rozstrzyga spory

W prezentacji „Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych” - ekspert URE mówił m.in. o zadaniach przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii. Koncesjonowanie, zatwierdzanie taryf, czy uzgadnianie projektów planów rozwoju to bardzo istotne dla procesu regulacji narzędzia Prezesa URE, przedstawione na konferencji w kontekście kosztów przedsiębiorstw liniowych, związanych z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną. Szczególną uwagę poświęcono tzw. właściwości rzeczowej Prezesa URE w sprawach spornych. Ekspert URE wyjaśnił na czym polega publicznoprawny obowiązek zawarcia określonych umów ciążący na przedsiębiorstwach liniowych, w jakich przypadkach Prezes URE rozstrzygnie spór, dlaczego nie każde zaprzestanie dostaw paliw lub energii to wstrzymanie dostaw w rozumieniu prawa energetycznego. Przedstawiciel URE mówił m.in. jak ważna jest odpowiedzialna postawa przedsiębiorstw energetycznych.

W rozmowach prowadzonych podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych wskazywali problemy w pozyskiwaniu tytułu prawnego do nieruchomości oraz przedstawiali inne bariery w rozwoju infrastruktury energetycznej. Autorzy wystąpień, dostrzegając problemy przedsiębiorstw, analizując roszczenia związane z lokalizacją urządzeń przesyłowych, zwracali uwagę na potrzebę zachowania równowagi między interesem publicznym i prywatnym.

Ogólnopolską Konferencję Naukową - „Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności”, 9 marca 2011 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zorganizowało Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Masz wybór w Gliwicach

Pierwszego marca 2011 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gliwicach, eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE poprowadzili wykłady poświęcone prawu wyboru sprzedawcy energii elektrycznej - „Masz wybór - jak zmienić sprzedawcę energii?”.

Słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładach. Ożywioną dyskusję wzbudziła tematyka unbundling’u czyli rozdzielenia poszczególnych rodzajów działalności tj. dystrybucji/przesyłania od sprzedaży/wytwarzania. Eksperci URE wyjaśniali tak genezę unbundling’u, jak i sens rozdziału. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia poświęcone składnikom rachunków za energię elektryczną oraz prawu zmiany sprzedawcy, w tym procedur zmian - pierwszej i kolejnych.
Podczas wykładów eksperci URE wyjaśniali na przykładach na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, wyjaśniając m.in. że zmiana nie oznacza konieczności fizycznego przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci elektroenergetycznej innego podmiotu.

Data publikacji : 18.03.2011

Opcje strony

do góry