Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE wyznacza operatorów systemów dystrybucyjnych

W związku z nowelizacją przepisów w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji do URE wpłynęło 218 wniosków o wyznaczenie operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych.

Wszystkich przedsiębiorstw, które powinny złożyć wnioski w sprawie wyznaczenia operatorów jest 235 - tylu przedsiębiorców posiadało ważne na dzień 11 września 2010 r. koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej przy pomocy majątku energetycznego, dla którego nie wyznaczono dotychczas właściwego operatora (175 koncesji dotyczących energii elektrycznej i 60 koncesji dotyczących paliw gazowych).

Kilkaset postępowań administracyjnych o wyznaczenie operatorów sieci w toku

Prezes URE mając na uwadze przygotowanie przedsiębiorców do zmian prawnych już w kwietniu 2010 r. opublikował Komunikat w sprawie wyznaczania operatorów systemów, w którym przybliżył przedsiębiorstwom energetycznym nowe przepisy w zakresie wyznaczania operatorów systemów, przedstawił kryteria oceny kandydatów na operatorów, wskazał zakres dokumentacji do wniosku o wyznaczenie operatora systemu elektroenergetycznego lub gazowego oraz termin złożenia przedmiotowego wniosku. Dodatkowo do wszystkich koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych zostały wysłane indywidualne pisma informujące o zmianie przepisów i konieczności złożenia wniosku w sprawie wyznaczenia operatora w ustawowym terminie.

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nadała nowe brzmienie m.in. przepisowi art. 9h ustawy określającemu tryb oraz kryteria wyznaczania operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. W świetle nowych regulacji operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych wyznacza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji : na wniosek właściciela sieci lub instalacji bądź też z urzędu (w przypadkach określonych w art. 9h ust. 9 ustawy).

Ponadto, w świetle ustawy zmieniającej, właściciel sieci lub instalacji, dla których w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej nie wyznaczono właściwych operatorów systemów, albo dla których właściciel ten nie wystąpił przed tym dniem z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie operatora, był obowiązany do wystąpienia z wnioskiem do regulatora o wyznaczenie go operatorem lub odpowiednio powierzenia innemu przedsiębiorstwu energetycznemu, w drodze umowy, pełnienie obowiązków ww. operatorów i wystąpienia z wnioskiem do Prezesa URE o wyznaczenie tego przedsiębiorstwa operatorem dla jego sieci lub instalacji.

Właściciel sieci lub instalacji był obowiązany do wykonania powyższego obowiązku w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Ustawa zmieniająca weszła w życie 11 marca 2010 r., zatem ostateczny termin wykonania ww. obowiązku upłynął 11 września 2010 r.

Karze pieniężnej podlega ten, kto z nieuzasadnionych powodów nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o wyznaczenie operatora systemu, oraz nie dopełnia warunków określonych w decyzji w sprawie wyznaczenia operatora systemu z urzędu.

Mimo podjętych przez Prezesa URE kroków mających na celu przygotowywanie przedsiębiorstw 17 przedsiębiorstw objętych ustawowym obowiązkiem nie złożyło stosownych wniosków, co zgodnie z regulacjami ustawy Prawo energetyczne skutkuje wszczęciem postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej oraz uruchomieniem postępowań w sprawie wyznaczenia właściwych operatorów przez Prezesa URE z urzędu.

Ponadto w 169 przypadkach (spośród 218 toczących się postępowań) do kandydatów na operatorów systemów wystosowano wezwania do uzupełnienia wniosków. Kolejnych 5 postępowań w sprawie wyznaczenia operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSDe) umorzono w związku z zaprzestaniem przez kandydatów na OSDe wykonywania działalności koncesjonowanej i cofnięciem koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

W okresie od 1 października 2010 r. do końca stycznia 2011 r. Prezes URE wyznaczył dwóch operatorów sieci przesyłowych oraz 18 operatorów sieci dystrybucyjnych (w tym 16 operatorów elektroenergetycznych oraz 2 operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych). Wśród zakończonych postępowań znalazły się m.in. wyznaczenie na wniosek właściciela sieci przesyłowej - spółki SwePol Link Polska Sp. z o.o - Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego dla polskiej części polsko-szwedzkiego połączenia SwePol Link, tj. linii kablowej prądu stałego o napięciu 450 kV (decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r.) oraz wyznaczenie z urzędu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. operatorem systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, którego właścicielem jest System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna (decyzją z dnia 17 listopada 2010 r.).

Aktualne informacje dotyczące wyznaczonych operatorów systemów publikowane są na stronie internetowej URE w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej kompetencji, więcej obowiązków

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy Prawo energetyczne rozszerzyła kompetencje Prezesa URE w zakresie wyznaczania operatorów systemów dystrybucyjnych (na wniosek, z urzędu), monitorowania zmian zakresu wykonywanej działalności oraz powiązań kapitałowych operatorów systemu, przygotowywania informacji dotyczących operatorów do publikacji, prowadzenia postępowań i nakładania kar pieniężnych dotyczących naruszania przepisów w kwestiach związanych z wyznaczaniem i niezależnością operatorów systemów (art. 9d ust. 8, art. 9h, art. 56 ust. 1 pkt 1c, pkt 20-26 ustawy - Prawo energetyczne).

W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na Prezesa URE (dotyczącymi nie tylko ww. zadań z zakresu wyznaczania operatorów systemów dystrybucyjnych) i poszerzeniem zakresu części zadań realizowanych wcześniej, uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy Prawo energetycznego wskazywało na konieczność zatrudnienia w urzędzie dodatkowych pracowników. Ze wskazanych w uzasadnieniu do ustawy 20 etatów, pod koniec 2010 roku Urząd otrzymał 10.

Data publikacji : 07.03.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry