Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

O cenach energii, pakiecie klimatycznym i Polskiej Prezydencji w UE

Prezes URE dr Mariusz Swora wziął udział w VI Forum Gospodarczym Metali Nieżelaznych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu w dniach 4-5 listopada w Krakowie.W trakcie obrad Forum poruszone zostały m.in. kwestie wysokich cen energii dla odbiorców przemysłowych oraz konkurencja na rynku energii elektrycznej.

Tea party?

Prezes URE w referacie wygłoszonym podczas otwierającego panelu prowadzonego przez prof. dr inż. Zbigniewa Śmieszka odniósł się do problematyki polityki energetyczno - klimatycznej UE, kosztów zakupu energii elektrycznej, konkurencji i innowacji na rynku energii elektrycznej. Dr Swora zwrócił uwagę, że założenia pakietu energetyczno - klimatycznego przegrywają w konfrontacji z realiami gospodarczymi. Skutki pakietu jego zdaniem prowadzą do wysokich cen energii, zastoju inwestycyjnego związanego z niepewnością regulacyjną oraz obniżeniem konkurencyjności gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Pakiet klimatyczny powoduje skutki niemożliwe do udźwignięcia przez odbiorców końcowych, a sytuacja pogorszy się jeszcze po wprowadzeniu nowego systemu handlu emisjami. Kontynuacja rygorystycznego podejścia Unii do kwestii klimatycznych doprowadzi do tego, że odbiorcy zaproszą w niedługim czasie ojców pakietu na bostońskie picie herbaty - stwierdził Prezes URE.

Wyrażając nadzieje regulatora związane z Polską Prezydencją w UE, Prezes URE podkreślił, że program Prezydencji powinien obejmować: „gilotynę regulacyjną dla projektów, które skutkują ucieczką przemysłu poza granice Unii Europejskiej, wskutek wzrostu cen energii elektrycznej i polityki klimatycznej (carbon leakage)”.

Tak restrykcyjna polityka klimatyczna - zdaniem Prezesa Swory - stoi w sprzeczności z innymi politykami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim liberalizacji rynku i promowania konkurencji. Myślę, że w tym zakresie mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z energetyką post - rynkową, o której mówią eksperci; taka sytuacja prowadzi wprost do upadku rynku, który przyniesie ze sobą negatywne skutki dla całej gospodarki - dodał Prezes Swora.

Szwedzki kabel da tańszą energię dzięki staraniom Prezesa URE

W swoim wystąpieniu Prezes Swora odniósł się również do rynku wewnętrznego, przedstawiając pewne pozytywne aspekty związane m.in. z większą przejrzystością i transparentnością rynku osiągniętą dzięki obowiązkowi giełdowemu. „Cieszy, że wzrasta wolumen obrotu energią elektryczną na giełdzie - to bardzo realny efekt zmian postulowanych przez URE. Jesteśmy tuż po zakończeniu rozmów ze stroną szwedzką i z początkiem grudnia dodamy do tego jeszcze market coupling realizowany pomiędzy naszymi systemami. Energia będzie płynęła z tego kierunku, gdzie jest tańsza i będzie przedmiotem obrotu na warszawskiej giełdzie towarowej. Na rynku polskim znajdzie się (lub wypłynie z niego) co najmniej ekwiwalent energii z jednego dużego bloku energetycznego, udostępniany na rynkowych zasadach” - stwierdził Prezes Swora.

O cenach energii i promowaniu konkurencji w sektorze energetycznym

Przedmiotem wystąpienia Prezesa Swory były również kwestie dotyczące polityki energetycznej, której głównymi wyznacznikami powinny być promowanie konkurencji oraz zapewnienia gospodarce taniej energii. W tym zakresie koniecznym jest przede wszystkim obniżenie poziomu opłat o charakterze fiskalnym i parafiskalnym nakładanych na energię. Prezes URE postuluje zniesienie akcyzy dla zakładów energochłonnych, którymi z mocy prawa unijnego są przedsiębiorcy, u których koszt zakupu energii lub produktów energetycznych wynosi przynajmniej 3% wartości produkcji.
Wszystkie organy administracji publicznej, które mają wpływ na energetykę - nie tylko regulator - powinny promować konkurencję i dążyć do obniżania cen energii elektrycznej, aby zapewnić konkurencyjność gospodarki. Póki co tak niestety nie jest - skonstatował z ubolewaniem Prezes Swora.

Prezes URE nawiązał w swoim wystąpieniu także do problematyki innowacyjności w gospodarce, stwierdzając: Innowacje nie powinny być wprowadzane same dla siebie, one powinny służyć ludziom. Zasadnym jest nawiązanie do praktyki tych państw, które łączą w strukturze resortowej gospodarkę z konkurencją i innowacyjnością, bo te dwie cechy są wyznacznikiem sukcesu współczesnych gospodarek. To kwestia na tyle istotna, że w przyszłej strukturze resortowej powinno powstać Ministerstwo Konkurencyjnej i Innowacyjnej Gospodarki.

Data publikacji : 05.11.2010
Data modyfikacji : 05.11.2010

Opcje strony

do góry