Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Faktury bez tajemnic. „Masz wybór” w regionach

Trwa kampania „Masz wybór”. Eksperci URE informują odbiorców energii o możliwości zmiany sprzedawcy prądu.

We wrześniu i październiku w ramach kampanii społecznej „Masz wybór” realizowanej pod hasłem „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, eksperci URE z Katowic, Warszawy i Poznania - przeprowadzili szkolenia dla odbiorców energii.

Katowice prezentują dramatis personae

W dniach 23 i 29 września 2010 roku oraz w dniu 6 października 2010 r. szkolenia prowadzili eksperci z katowickiego OT URE: Jolanta Skrago, Piotr Furdzik i Damian Trzeciak. Szkolenia rozpoczęto od prezentacji aktorów na scenie rynku energii, ze wskazaniem dramatis personae - kto jest kim, jakie ma uprawnienia i jaką pełni rolę. W kontekście przysługującej odbiorcom energii możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, omówiono wszystkie elementy faktury (rachunku) za energię elektryczną, ze szczególnym wskazaniem tych składników, na które zmieniający sprzedawcę odbiorca będzie miał bezpośredni lub pośredni wpływ.

My (już) się faktur nie boimy

Case - Pan „X” wchodzi na scenę

Pan „X”, na podstawie umowy kompleksowej (a więc umowy typu: „2 w 1”, zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych) rozliczany był według rocznego okresu rozliczeniowego. Opłaty Pana „X” naliczano na podstawie dokonywanych raz do roku odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Nowy sprzedawca zaproponował Panu „X” niższą od dotychczasowej cenę energii oraz - „w pakiecie” - krótszy okres rozliczeń, rozliczenia dokonywane będą raz na miesiąc na podstawie wskazań układu pomiarowego. Dodatkowo Pan „X”, który rocznie zużywał niewiele poniżej 1200 kWh energii elektrycznej, dostał od nowego sprzedawcy bonus w postaci darmowych 10 kWh energii w każdym miesiącu.

Posługując się tym przykładem, wyjaśniono słuchaczom, że będąc w sytuacji Pana „X” powinni:

a) sprawdzić na podstawie właściwej taryfy przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej:

  • jaka będzie wysokość stawki abonamentowej w przypadku przejścia z dwunastomiesięcznego na jednomiesięczny okres rozliczeniowy,
  • jaka będzie wysokość opłaty przejściowej w przypadku zastosowania stawki przewidzianej dla odbiorców, którzy rocznie zużywają powyżej 1200 kWh.

b) zastanowić się, czy zużycie w ciągu roku dodatkowych (darmowych) 120 kWh nie spowoduje konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty wynikającej z wyższej stawki opłaty przejściowej, obowiązującej odbiorców zużywających rocznie powyżej 1200 kWh energii elektrycznej, sprawdzić, czy nowy sprzedawca będzie pobierał dodatkową opłatę wynikającą z tzw. stawki opłaty handlowej, a jeżeli tak, to w jakiej stałej wysokości.

Pan „X” wyciąga wnioski

We wnioskach płynących z analizy przykładu Pana „X”, zwrócono uwagę na fakt, że zaoferowana niższa cena energii elektrycznej nie zawsze wiąże się automatycznie z niższymi sumarycznymi opłatami za energię elektryczną, które w skrajnych przypadkach mogą okazać się nawet wyższe.

Przystępując do omówienia procedury zmiany sprzedawcy, przekazano odbiorcom praktyczną wiedzę, wyjaśniono kto może być sprzedawcą oraz gdzie i jak można go znaleźć. Eksperci URE wyjaśniali, z jakimi rodzajami umów mogą się spotkać odbiorcy energii elektrycznej. Jednocześnie zaapelowano do słuchaczy, aby przed podpisaniem umów, które zamierzają zawrzeć uważnie przestudiowali ich treść, sprawdzali czy nie ma w nich ukrytych zapisów dotyczących dodatkowych opłat czy też zapisów dotyczących kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie danej umowy oraz czy i w jaki sposób zapisy nowej umowy będą wpływały na rozliczenia w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej. W czasie spotkań wielokrotnie zwracano uwagę, że odbiorca zamierzający zmienić sprzedawcę energii elektrycznej powinien być bardzo uważny, interesując się nie tylko oferowaną ceną za energię elektryczną ale również zwracając baczną uwagę na skutki poszczególnych zapisów zawartych w umowie. Takie działania pozwolą na przemyślany i w pełni świadomy wybór oferty czyli skrojenie oferty na miarę indywidualnych potrzeb klienta. Eksperci URE z Katowic zadbali o zachowanie warsztatowej formy spotkań. Przekazywaną wiedzę wzmacniano licznymi przykładami eksponującymi te elementy, na które odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę. Po to by zaprezentować korzyści i zagrożenia dotyczące zawieranych umów przygotowano studium przypadku - case of study - pokazując fikcyjnego Pana „X”.

Poznań uczy procedur

Kolejne newsy dotyczące edukacyjnych działań URE pochodzą ze stolicy Wielkopolski. Eksperci z Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Poznaniu w dniach 30 września i 6 października 2010 roku zorganizowali dwa spotkania informacyjne adresowane do odbiorców energii, oba związane z kampanią edukacyjną URE „Masz wybór.” Eksperci z Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Poznaniu przedstawiali konsumentom - odbiorcom energii elektrycznej - procedury dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej oraz informowali o prawach i obowiązkach stron uczestniczących w procesie zmiany sprzedawcy. Spotkania stanowiły okazję, by przekazać odbiorcom praktyczną wiedzę o tym jak skutecznie korzystać z istniejących procedur.
Przypomnijmy jeszcze, że podobne spotkania zorganizowali eksperci z Oddziału Centralnego URE w Warszawie: 21 i 28 września 2010 roku.

Data publikacji : 12.10.2010

Opcje strony

do góry