Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na spotkaniu Prezydium ERRA w Tiranie

Tirana - Warszawa, wspólna sprawa. Albania przed nami ... w kontekście niezależności regulatora rynku energii.

15-lecie niezależnego regulatora albańskiego było okazją do spotkania regulatorów energetyki z państw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, gości ze Stanów Zjednoczonych (NARUC - National Association of Regulatory Utility Commissioners) oraz członków międzynarodowego stowarzyszenia regulatorów ERRA, którego wiceprzewodniczącym jest prezes URE dr Mariusz Swora. 15 lat temu albański organ regulacyjny został utworzony w oparciu o wzorce wypracowane w Stanach Zjednoczonych. Jego niezależność od tamtej pory jest jednym z ważnych elementów systemu demokratycznego państwa, które powstało po latach dyktatury Envera Hodży. Prawne gwarancje niezależności albańskiego regulatora energetyki (Albanian Energy Regulator - ERE) są znacznie mocniejsze niż w Polsce.
Pierwszy dzień konferencji, 7 października 2010 roku, odbywający się pod hasłem „Albański rynek energetyczny - wyzwania i regulacje”, otworzyli minister gospodarki i wicepremier Albanii Ilir Meta, szef ERRA dr Gábor Szörényi oraz szef albańskiego organu regulacyjnego Bujar Nepravishta. Minister Meta podkreślił m.in. znaczącą rolę niezależnego regulatora w kontekście transformacji ustrojowo - gospodarczej oraz zadeklarował wsparcie dla działań regulacyjnych towarzyszących kolejnym wyzwaniom stojącym przed albańską energetyką i gospodarką.

Prywatyzacja a konsument - ostateczny beneficjent

W części panelowej konferencji omówiono między innymi kwestie dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii oraz zadań regulatorów w tym zakresie. Ważne wystąpienia tego dnia dotyczyły interesującego przypadku prywatyzacji sektora dystrybucji w Albanii oraz strat technicznych w systemie dystrybucyjnym. Pierwszą z wymienionych kwestii omówił Josef Hajsek - przewodniczący rady dyrektorów albańskiego OSHHA. W kolejnej sesji z dużym zainteresowaniem spotkał się referat Davida Coena (przewodniczącego amerykańskiego NARUC), dotyczący roli efektywności energetycznej z punktu widzenia konsumentów i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W dalszej części konferencji, poświęconej standardom jakości i ochronie konsumentów, uwagę przyciągały zwłaszcza prezentacje przedstawicieli albańskiego rządu prezentujące kwestie ochrony konsumentów w kontekście prywatyzacji.

Drugi dzień konferencji, 8 października 2010 roku, poświęcony został sprawom organizacyjnym ERRA - regulatorzy tradycyjnie zreferowali bieżące wydarzenia w sektorach energetycznych w swoich państwach oraz omówili kwestie organizacyjno - finansowe dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia.

Power, smart power

Piątkowy panel konferencji dotyczący efektywności energetycznej oraz regulacyjnych aspektów smart meteringu poprowadził dr Mariusz Swora, który przedstawił również prezentację dotyczącą podejścia do tej problematyki z punktu widzenia Unii Europejskiej, europejskich regulatorów (w szczególności brytyjskiego Ofgemu) oraz polskie doświadczenia z inteligentnym opomiarowaniem. Ożywioną dyskusję wywołała koncepcja porozumienia regulacyjnego umożliwiającego wdrożenie smart meteringu (autorska koncepcja polskiego regulatora) oraz innych działań URE w tym zakresie.

Innowacje w regulowanych przez nas sektorach wymagają nowego podejścia, wymuszają nowy model regulacji. Regulator nie może być przeszkodą dla innowacyjności, co więcej - może być katalizatorem innowacyjnych zmian w regulowanych sektorach - stwierdził dr Swora. Przez dwadzieścia lat transformacji ustrojowo - gospodarczej udowadnialiśmy, że potrafimy myśleć w sposób otwarty, że stać nas na wysiłek dokonania bezprecedensowej przemiany od gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Ten potencjał kapitału społecznego trzeba teraz wykorzystać i zrobić kolejny krok - postawić na innowacyjną gospodarkę - dodał.

Smart meteringowe przemyślenia amerykańskiego NARUC przedstawił przewodniczący amerykańskiego stowarzyszenia regulacyjnego David Coen, podkreślając konieczność uwzględnienia interesu konsumentów - odbiorców energii - przy wdrażaniu systemu inteligentnego opomiarowania. W dyskusję włączył się również dr Szörényi, przedstawiając węgierskie problemy związane z wdrożeniem systemu. W ramach ERRA prowadzona jest dyskusja na temat smart grids, której inicjatorem był polski regulator. A w programie INOGATE, w następnym roku odbędą się m.in. warsztaty dla członków ERRA poświęcone tej właśnie kwestii.

Konferencja zakończyła się dyskusją okrągłego stołu, w której dyskutanci, w tym Prezes URE, starali się znaleźć punkt równowagi pomiędzy środowiskiem sprzyjającym inwestycjom w energetyce i interesami konsumentów.

Uczyć się od lepszych, czyli szewc bez butów chodzi

Polski regulator jest wiceprzewodniczącym ERRA - międzynarodowej instytucji, która skupia regulatorów z 33 państw (pełne członkostwo w ERRA przysługuje 24 krajom, w tym Polsce) Europy Środkowo - Wschodniej, Azji i Afryki od 2009 roku, w tym czasie m.in. reprezentował ERRA na szczycie G8 w Rzymie. W wymiarze międzynarodowym uczestnictwo URE w pracach ERRA jest istotne, pozwala na dzielenie się polskimi doświadczeniami i wywieranie wpływu na przemiany dokonujące się w innych państwach. Jednak - szewc bez butów chodzi - dzisiaj to Polska może się nauczyć od Albanii jak powinny wyglądać prawne gwarancje niezależności regulatora.

Warto skorzystać z okazji i podziękować stowarzyszeniu ERRA za 10 lat udanej współpracy. W grudniu 2010 roku organizacja będzie świętować dziesiątą rocznicę podpisania dokumentu założycielskiego - Konstytucji ERRA, sygnowanego 11 grudnia 2000 roku w Budapeszcie, przez przedstawicieli 15 państw. Polska należy do grona państw założycieli Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki.

Materiały z konferencji będzie można znaleźć na stronach ERRA - dostępnych po zalogowaniu.

***

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA) - jest dobrowolnym stowarzyszeniem 33 (różne stopnie członkowstwa) niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych. Członkiem stowarzyszonym ERRA jest Amerykańskie Stowarzyszenie Regulatorów (NARUC), wspierane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Celem ERRA jest wymiana informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji w państwach regionu. ERRA sprzyja rozwojowi stabilnych i autonomicznych organów regulacji sektora energetycznego w państwach członkowskich, uznając za kluczowe - wymianę informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących swą gospodarkę i wprowadzających rynkową reformę energetyki, jak również poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu. Na zorganizowanym w Warszawie w kwietniu 2009 roku, spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ERRA, dr Mariusz Swora, Prezes URE został wybrany do Prezydium Stowarzyszenia. Prezydium jest organem bezpośrednio podporządkowanym Zgromadzeniu Ogólnemu ERRA. Składa się z 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję (z możliwością reelekcji). Prezydium pełni funkcje reprezentacyjne i wykonawcze, a do jego zadań należą m.in. proponowanie rozwiązań, które znajdują się we właściwości Zgromadzenia, podejmowanie kierunkowych działań dotyczących przyszłego kształtu Stowarzyszenia i zarządzanie budżetem organizacji. Spotkania Prezydium odbywają się od czterech do pięciu razy w roku.

Data publikacji : 11.10.2010
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry