Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

URE w regionach. Rzeszów, Zakopane, Kraków, Poznań

W całym kraju trwają działania edukacyjne dotyczące praw odbiorców energii, prowadzone przez ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki.

Warsztaty, szkolenia, targi, konferencje naukowe - eksperci Urzędu Regulacji Energetyki wspierają odbiorców energii. Informacje przekazywane odbiorcom dotyczą wielu, istotnych z punktu widzenia konsumentów, obszarów rynku energetycznego w Polsce, w tym prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy prądu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zmian przepisów prawa wynikających z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu energetycznego w Rzeszowie
Eksperci URE organizują na terenie Podkarpacia spotkania z pracownikami przedsiębiorstw ciepłowniczych. 16 kwietnia 2010 roku w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Rzeszowie odbyły się warsztaty poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych.

Działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) w sektorze energetycznym zostały zainicjowane przez Prezesa URE już w 2007 roku. Prezes URE, jako pierwszy przedstawiciel administracji rządowej, rozpoczął prace nad koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu elektroenergetycznego oraz wspieraniem odbiorcy wrażliwego społecznie i standardami efektywności energetycznej. To z inicjatywy Prezesa URE przeprowadzono pierwsze w Polsce kompleksowe badanie ankietowe wśród spółek energetycznych, obejmujące problematykę CSR oraz zagadnienia związane z grupą odbiorców wrażliwych.

W poświęconym CSR spotkaniu w Rzeszowie wzięło udział 30 przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych z Podkarpacia. Eksperci URE zaprezentowali idee CSR
z uwzględnieniem specyfiki działań przedsiębiorstw ciepłowniczych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to również troska firmy o jakość dostaw do klienta, dlatego w trakcie warsztatów przedstawiono tematy związane z dostarczaniem ciepła do budynków wielolokalowych, planów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz reakcji na awarie sieci i obowiązków koncesyjnych w tym zakresie. Na koniec spotkania omówiono wybrane zagadnienia wynikające z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, która weszła w życie w dniu 11 marca 2010 roku.
Warsztaty w Rzeszowie są przykładem dobrej współpracy Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie z władzami stolicy Podkarpacia oraz Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.

Ciepłownicy w Zakopanem
W dniach 5 - 7 maja w trakcie XVII Wiosennych Spotkań Ciepłowników, do Zakopanego przyjechało ponad 500 przedstawicieli sektora ciepłowniczego, administracji publicznej, firm i biur projektowych współpracujących z sektorem. To popularne w środowisku sympozjum naukowo - techniczne honorowym patronatem objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W imieniu Prezesa URE w uroczystym otwarciu sympozjum oraz w debacie ciepłowniczej uczestniczyła dyrektor Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie, dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba. Spotkanie było znakomitą okazją do zaprezentowania stanowiska Regulatora w sprawie planów rozwoju sektora ciepłowniczego w najbliższych latach, przy uwzględnieniu prognozowanego zużycia paliw i konkurencji na rynku energii. Szczegółowa tematyka spotkania odnosiła się m.in. do praktycznych kwestii związanych z ustanowieniem służebności przesyłu. Podczas wystąpienia ekspert URE podkreśliła znaczenie uregulowania kwestii dostępu do urządzeń przesyłowych przedsiębiorstw energetycznych położonych na nieruchomościach osób trzecich i cywilnoprawny kontekst ewentualnych sporów. Zdaniem przedstawiciela URE należy uporządkować wszelkie sprawy sporne związane na przykład z ograniczeniem lub utrudnianiem dostępu do instalacji, z uwagi na obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw odnoszące się do utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń. Ekspert URE odpowiadała także na pytania uczestników debaty, przedstawiając m.in. możliwości zakresu kształtowania taryf wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zwróciła uwagę na uproszczony model przygotowywania taryf przedsiębiorstw wytwarzających ciepło w kogeneracji, wprowadzony nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne z dniem 11 marca 2010 roku.

Prawo dla biznesu w Krakowie
URE współpracuje z jednym z najstarszych akademickich kół naukowych w kraju - Towarzystwem Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ).
W dniach 5- 6 maja młodzi akademicy zorganizowali drugą edycję konferencji „Prawo dla biznesu”, na którą zaprosili przedstawicieli URE. Drugiego dnia konferencji eksperci Urzędu zaprezentowali obowiązki przedsiębiorców wynikające z prawa energetycznego, wyjaśniając procedury uzyskania koncesji oraz obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw.

Z okazji święta krakowskiej Alma Mater - obchodzonej 12 maja 2010 roku - 646 rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Kazimierza Wielkiego - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki składa społeczności akademickiej najstarszej polskiej Uczelni, życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej pracy.

URE na Komendzie
„Razem oszczędniej” - trawestacja nazwy rządowego programu zapobiegania przestępczości „Razem bezpieczniej” dobrze ilustruje współpracę URE ze służbami porządku publicznego. 27 kwietnia eksperci Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dotyczące efektywności energetycznej, adresowane do pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Policjantów oraz pracowników Komend Powiatowych z terenu województwa wielkopolskiego.
Głównym tematem szkolenia było zaprezentowanie możliwości oszczędzania energii, oraz zwiększenie świadomości związanej z prawidłowym zarządzaniem zużycia energii elektrycznej, ciepła i paliwa gazowego. Oszczędne gospodarowanie zasobami energetycznymi jest kluczowe dla polskiej Policji, jak dla każdej Instytucji finansowanej z budżetu państwa. Koszty utrzymania nieruchomości stanowią drugi pod względem wielkości wydatek rzeczowy Policji. Eksperci URE zaprezentowali możliwości zoptymalizowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Zaprezentowano przykłady „złych” zachowań i miejsc „wrażliwych” w budynkach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo marnotrawienia energii i paliw.

Goście z URE przekonywali, że oszczędne korzystanie z energii nie zawsze musi wiązać się z ponoszeniem większych kosztów albo pogorszeniem warunków pracy. Zachęcano do wdrażania w życie gotowych pomysłów na oszczędzanie energii. Na bardziej racjonalne zużycie energii mogą wpływać na przykład: obniżenie temperatury w pomieszczeniach w weekend i w nocy, prawidłowe wentylacja pomieszczeń, regulacja zaworów termostatycznych czy umiejętne, bez marnotrawienia energii, oszczędne korzystanie ze sprzętu biurowego i wyłączanie trybu czuwania stand-by urządzeń. Czerwone światełka - diody trybu stand-by, wcale nie oznaczają końca pobierania energii elektrycznej. W skali roku pozornie minimalne straty energii elektrycznej zamieniają się w poważne rachunki płacone z pieniędzy podatników.
Na wysokość kosztów związanych z ogrzewaniem i oświetleniem pomieszczeń, pracą sprzętu biurowego ogromny wpływ ma rodzaj użytkowanych obiektów, ich stan techniczny, stan izolacji zewnętrznych przegród budowlanych, możliwość zastosowania odpowiedniego energooszczędnego oświetlenia i sprzętu biurowego. Jednak koszty zależą również od świadomości i zachowań samych odbiorców energii. Szkolenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jest kolejnym krokiem w kierunku przygotowania sektora publicznego do możliwie najbardziej oszczędnego gospodarowania energią.

Na spotkaniu z ekspertami URE poruszono również zagadnienia związane z procedurą zmiany sprzedawcy energii i podmiotami występującymi na rynku energii. Eksperci URE przedstawili prezentację multimedialną na temat zmiany sprzedawcy energii, wyjaśniając przebieg procedury zmiany sprzedawcy.

***

W marcu 2010 eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne w Łodzi i w Lublinie. W kwietniu 2010 w Katowicach i Poznaniu. W latach 2008 - 2009, URE zorganizowało ponad 380 warsztatów, konferencji, spotkań edukacyjnych propagujących zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw energetycznych, ochroną odbiorców wrażliwych oraz prawami konsumentów. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE, zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.

Data publikacji : 14.05.2010
Data modyfikacji : 14.05.2010

Opcje strony

do góry