Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bonifikata za utratę energii to prawo odbiorcy

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działania wyjaśniające wobec ENION S.A. w związku z obowiązującymi w spółce procedurami rozpatrywania wniosków o wypłatę bonifikat za utratę energii.

Regulator, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami podjął czynności, w ramach których prowadzona jest analiza „Instrukcji postępowania przy rozpatrywaniu wniosków odbiorców o wypłatę bonifikat lub odszkodowań z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanej awariami w styczniu 2010 r. na terenie Oddziałów w Będzinie, Częstochowie i Krakowie” obowiązującej w ENION S.A - pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, warunkami koncesji oraz zatwierdzoną taryfą.

Odbiorcy energii, należy się z mocy prawa - bonifikata - za niedotrzymanie określonych prawem parametrów jakościowych energii.

W taryfach przedsiębiorstw energetycznych (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r., w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną), w tym w obowiązującej taryfie ENION Energia, zawarte są informacje na temat sposobu naliczania bonifikat przysługujących odbiorcom za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii określonych w tzw. rozporządzeniu systemowym Ministra Gospodarki.

Wniosek o bonifikatę należy złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej w tym przypadku do ENION Energia, z którym odbiorca posiada zawartą umowę umowę kompleksową. Zgodnie z przepisem § 39 ust. 2 rozporządzenia taryfowego Przedsiębiorca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku odbiorcy o bonifikatę za niedotrzymanie parametrów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej. Termin 30 dni powinien być liczony od dnia złożenia wniosku do ENION Energia.

Analiza Instrukcji prowadzona w URE wskazuje, że realizacja zawartych w dokumencie procedur może narazić odbiorców na przekroczenie ww. terminu realizacji wniosku. Aktualnie do URE nie wpłynęły informacje świadczące o wystąpieniu nieprawidłowości (opóźnień) w wypłacie ww. bonifikat.

O wynikach postępowania będziemy informować na stronie www URE.

Jednocześnie niepokój budzą, zawarte w Instrukcji, zapisy kwestionujące de facto niezależność operatora systemu dystrybucyjnego. Zapisy proponują odsyłanie ubiegających się o bonifikaty klientów do różnych podmiotów rynku energetycznego, często o podobnych nazwach, wykorzystując mało czytelny podział między dystrybutorem a sprzedawcą energii elektrycznej. Jednym z aspektów niezależności i konkurencyjności rynku energetycznego w Polsce jest wyraźny rozdział kompetencji i obowiązków dystrybutora oraz sprzedawcy energii elektrycznej.

Warto przypomnieć, że ENION Energia wykonuje działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa URE w dniu 28 czerwca 2007 r. Nr OEE/476/13851/W/2/2007/PKO na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z warunkiem udzielonej Przedsiębiorcy koncesji Koncesjonariusz jest zobowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie - Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.

Data publikacji : 11.03.2010
Data modyfikacji : 18.03.2010

Opcje strony

do góry