Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie 2 miliardy złotych zostanie w kieszeniach Polaków - Prezes URE zatwierdził taryfy gazowe

7 maja 2009 r. zakończone zostały postępowania administracyjne o zatwierdzenie taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (OGP) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).

W wyniku decyzji podjętych przez Prezesa URE w kieszeniach Polaków i u odbiorców przemysłowych gazu zostanie 1 mld 795 mln złotych - o tyle więcej zapłacilibyśmy, gdyby Regulator zaaprobował pierwsze, niosące podwyżki, wnioski przedsiębiorstw. To dotąd największa obniżka cen gazu w ciągu 11 lat funkcjonowania Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE cena gazu wysokometanowego spadnie o 8,8%, a zaazotowanego w zależności od jego rodzaju - o 6,1% i 4,6%.

Należy zauważyć, że cena gazu kształtowana jest przez czynniki, wywierające przeciwstawny wpływ na jej ostateczną wartość. Na spadek ceny gazu ziemnego wysokometanowego ma wpływ spadek kosztów jego pozyskania za granicą. Spadek ten hamowany jest przez rosnący kurs wymiany walut rozliczeniowych w kontraktach importowych. Na wysokość cen tego gazu wpływ mają jednak także rosnące koszty jego pozyskania w kraju (w tym poszukiwań nowych złóż), koszty przesyłu sieciami EuRoPol Gaz oraz koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych.

Główną przyczyną wzrostu kosztów przesyłania i dystrybucji oraz magazynowania gazu jest uwzględnienie w ich kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (tzw. „rozporządzeniem taryfowym”). Zgodnie z nim zwrot ten liczony jest od zaangażowanego majątku trwałego oraz kapitału obrotowego (średnich wartości w okresie regulacji), podczas gdy dla potrzeb ustalenia taryfy 2008/2009 zasady wynagradzania kapitału ustalał Prezes URE, który wykorzystując uprawnienia wynikające z ustawy Prawo energetyczne, wynagradzał jedynie ½ majątku trwałego netto według wartości z końca roku sprawozdawczego poprzedzającego rok zatwierdzenia taryfy.

Czynniki te wpływają na wzrost wysokości stawek przesyłowych i dystrybucyjnych na poziomie od kilku do kilkunastu procent. Ostatecznie średnia cena dostawy gazu wg nowej taryfy przedsiębiorstwa PGNiG spadnie zatem o 3,3 %, dla gazu wysokometanowego; o 1,3 % dla gazu zaazotowanego GZ-35 i o 1,4% dla gazu zaazotowanego GZ-41,5. Dla żadnej grupy taryfowej średnia cena dostawy gazu nie rośnie.

Data publikacji : 08.05.2009

Opcje strony

do góry