Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie energią w gminie

To temat seminarium, które odbyło się 5 marca w Lublinie. Spotkanie, mające na celu promowanie profesjonalnego zarządzania energią w gminie, w tym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego gmin, zorganizował Związek Gmin Lubelszczyzny wspólnie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich. W spotkaniu uczestniczyli Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Tomasz Adamczyk, Dyrektor Oddziału Terenowego URE w Lublinie i Agnieszka Zawartko, Dyrektor Gabinetu Prezesa URE.

Samorządowcom przybliżano tematykę związaną z liberalizacją rynku energii (swoboda wyboru sprzedawcy, gmina jako odbiorca energii), odnawialnymi źródłami energii (wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej) oraz odbiorcą wrażliwym - jak pomóc odbiorcom słabym ekonomicznie, mającym problemy z opłacaniem rachunków za energię. Podkreślano, że władze samorządowe, które na mocy ustawy Prawo energetyczne odpowiadają za planowanie energetyczne w gminach, są kreatorami lokalnego ładu energetycznego.

- Widzę dzisiaj rolę gmin przede wszystkim w trzech obszarach. Gmina powinna dbać o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej współpracując w tym zakresie z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz ułatwiać prowadzenie inwestycji, czy też samemu inwestować w różne projekty energetyczne. Gmina powinna być również aktywnym graczem na rynku , poszukującym tańszej energii. Wreszcie, zgodnie z zasadą subsydiarności to gminy powinny udzielać pomocy odbiorcom, których nie stać na zapłacenie rachunku – stwierdził dr Mariusz Swora. W niedalekiej przyszłości dojdzie jeszcze jeden element: gmina będzie również aktywnie włączona w realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej – dodał. Prezes Swora przedstawiał także korzyści płynące z aktywnej postawy gminy jako klienta na rynku elektroenergetycznym. Wskazywał przy tym na pozytywny przykład Częstochowy, która wyłoniła sprzedawcę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego odnosząc wymierne oszczędności w budżecie.

Podsumowując spotkanie dr Mariusz Swora stwierdził, że prowadzenie polityki energetycznej schodzi dziś również na poziom gmin. URE pragnie uczestniczyć w aktywizacji społeczności lokalnych w tym zakresie, czego dowodem jest coraz większe zaangażowanie oddziałów terenowych w inicjatywy lokalne i regionalne.  

Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną należą, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, do zadań własnych gminy. Bardzo dużego znaczenia nabiera w tym kontekście współpraca nie tylko zinstytucjonalizowana, lecz również ta mniej sformalizowana. Prezes URE wspiera wszelkie formy współpracy pomiędzy organami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Widząc potrzebę aktywizacji władz lokalnych oraz regionalnych, Prezes URE z zadowoleniem przyjmuje już istniejące inicjatywy i chętnie włącza się w tego typu projekty. Działania promujące racjonalne zarządzanie energią na poziomie lokalnym będą przez URE kontynuowane i rozwijane.

Data publikacji : 11.03.2009
Data modyfikacji : 11.03.2009

Opcje strony

do góry