Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny przedstawiciel URE powołany w skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Energetycznego

Wojewoda pomorski powierzył Mirosławie Szatybełko – Połom, dyrektorowi gdańskiego oddziału URE, funkcję zastępcy przewodniczącego Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego.

Gremium to, będące organem opiniodawczo – doradczym wojewody, ma zapewnić sprawny przepływ informacji, inicjować podejmowanie strategicznych decyzji, a także tworzyć warunki do efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Podobne Rady powstały jak dotąd w dwóch województwach: lubelskim i zachodniopomorskim, a do zasiadania w nich zostali zaproszeni dyrektorzy terenowych oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie i w Szczecinie.

Data publikacji : 17.02.2009
Data modyfikacji : 19.02.2009

Opcje strony

do góry