Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE rozstrzygnie spór dotyczący generalnej umowy dystrybucji. Generalne umowy dystrybucji ułatwiają zmianę sprzedawcy.

Prezes URE wszczął postępowanie w sprawie odmowy zawarcia przez Vattenfall Distribution Poland S.A. umowy o świadczenie usług dystrybucji z Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne Regulator - na wniosek strony - ma kompetencje do rozstrzygania indywidualnych spraw spornych takich jak odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji. Korzystając z tego uprawnienia Prezes URE dąży do wzmocnienia konkurencji na rynku energii docelowo tworząc konsumentom energii możliwości zmiany sprzedawcy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i rachunkiem ekonomicznym.

Byśmy mogli zmienić sprzedawcę energii, musi on mieć podpisaną tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD) z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Dążąc do promowania konkurencji na rynku energii elektrycznej Prezes URE już na początku tego roku podjął działania zmierzające do przygotowania a następnie przyjęcia do stosowania wzorca GUD przez wszystkich zainteresowanych. Ujednolicenie GUD będzie jednak możliwe dopiero po uzyskaniu porozumienia między spółkami obrotu a dystrybutorami co do szczegółowych zapisów umowy. Prezes URE nie ma bowiem kompetencji do wprowadzenia jednolitego wzorca. 

Mając na uwadze potrzeby konsumentów energii Prezes URE będzie konsekwentnie kontynuował prace nad wprowadzeniem wzorca GUD wspólnie z organizacjami reprezentującymi sprzedawców (Towarzystwo Obrotu Energią) i dystrybutorów (Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej). Natomiast w indywidualnych przypadkach spornych – jak ten między Vattenfall Distribution Poland S.A. a Łódzkim Zakładem Energetycznym S.A. - będzie rozstrzygał zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

Jednocześnie zauważyć należy, że sam proces podpisywania GUD postępuje w stosunkowo dobrym tempie. Porównując dane dotyczące liczby zawartych GUD w ciągu pół roku (grudzień 2007 – czerwiec 2008) liczba zawartych umów w wielu przypadkach wzrosła prawie dwukrotnie.

 
  

Rys. Liczba generalnych umów dystrybucji zawartych i negocjowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych

Kompletna lista zawierająca zestawienie sprzedawców z którymi operatorzy systemów dystrybucyjnych zawarli generalne umowy dystrybucji (stan na 30.09.2008 r) dostępna jest na stronie internetowej URE

Data publikacji : 30.10.2008
Data modyfikacji : 31.10.2008

Opcje strony

do góry