Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja w sprawie zmian taryf 14 Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), zatwierdzonych w dniu 29 lutego 2008 r.

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 4 marca 2008 r.
   
GP-062-20/2008  

 

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), zwanej dalej „ustawą o KDT” przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zaprzestają – z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 210 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2008 r. – pobierania opłaty przesyłowej w części wynikającej ze składnika wyrównawczego stawki opłaty systemowej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo energetyczne. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te mają obowiązek dostosowania taryf, które będą stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r., do zasad określonych w ustawie o KDT, poprzez wprowadzenie stawki opłaty przejściowej.

W związku z tym, mając na uwadze konieczność odpowiedniego skorelowania w czasie procesu zatwierdzenia zmian obowiązujących taryf w zakresie przesyłu lub dystrybucji tak, aby mogły być one stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r., Prezes URE w dniu 24 stycznia 2008 r. wezwał 14 OSD do przedstawienia do zatwierdzenia zmiany taryf dla energii elektrycznej dostosowanych do zasad określonych w ustawie o KDT.

W odpowiedzi na wezwania, OSD przedłożyli wnioski, w których dodatkowo wystąpili o uwzględnienie: podwyższenia ceny energii elektrycznej na różnicę bilansową oraz poniesionej w poprzednich miesiącach straty z tego tytułu, a także o inne zmiany w treści taryfy.

W związku z tym, że prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie korekt taryf OSD, przede wszystkim z tytułu zwiększonych kosztów różnicy bilansowej, wymaga dodatkowych informacji oraz analiz, a zatem dłuższego czasu na rozpatrzenie, natomiast decyzja w sprawie korekt taryf w zakresie dostosowania ich do ustawy o KDT powinna zostać podjęta jak najszybciej, bowiem musi wejść w życie od 1 kwietnia br., wydane w tym zakresie decyzje w większości przypadków rozstrzygają sprawę w części dotyczącej dostosowania taryf do ustawy o KDT.

Pozostałe wnioskowane przez OSD zmiany zostaną rozstrzygnięte w okresie późniejszym, odrębną decyzją.

Dla odbiorców energii elektrycznej, przyłączonych do sieci OSD, poziom stawek opłaty przejściowej, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r., określa jednoznacznie art. 11 ust. 1 ustawy o KDT. Stawki te zostały przeniesione wprost do taryf OSD i jednocześnie usunięto składnik wyrównawczy stawki systemowej.

Zastąpienie składnika wyrównawczego stawki opłaty systemowej (pobieranej od zużycia – kWh) stawką opłaty przejściowej z ustawy o KDT (pobieraną od mocy umownej – kW lub dla odbiorców z grup taryfowych G w zł/m-c), powoduje wzrost udziału opłat stałych w poszczególnych grupach taryfowych. Ponadto konsekwencją dostosowania taryf do ustawy o KDT są, dla szeregu odbiorców, zmiany płatności (spadki lub wzrosty), których skala zależy od ilości zużywanej energii i wielkości mocy umownych.

Dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi zastosowanie stawki opłaty przejściowej, ustalonej w zł/miesiąc, następuje z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o KDT, tj. dla odbiorców zużywających rocznie:
a)     
poniżej 500 kWh energii elektrycznej – stawka wynosi 0,45 zł/m-c,
b)
      od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej – stawka wynosi 1,90 zł/m-c,
c)     
powyżej 1200 kWh energii elektrycznej – stawka wynosi 6,00 zł/m-c,
i również powoduje spadki lub wzrosty opłat.

I tak dla przykładu:

Zużycie roczne energii

Zmiana płatności

zł/rok

zł/m-c

499 kWh

-7,3

- 0,61

500 kWh

10,1

0,84

1200 kWh

- 7,7

- 0,64

1201 kWh

41,5

3,46

2400 kWh

11,0

0,92

3000 kWh

- 4,2

- 0,35

Decyzje zatwierdzające korekty taryf, dostosowujące je do ustawy o KDT, zostały opublikowane w Biuletynach Branżowych Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 16 i 17 z dnia 3 marca 2008 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 2 i ust. 3 ustawy o KDT Przedsiębiorstwa stosują zmienioną taryfę od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Ponadto informujemy, że przed Prezesem URE toczą się jeszcze postępowania administracyjne o zatwierdzenie lub korektę taryf dla 170 pozostałych przedsiębiorstw, zobowiązanych do dostosowania taryf do ustawy o KDT, które powinny zostać zakończone 17 marca br.

Data publikacji : 04.03.2008

Opcje strony

do góry