Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regulator energetyki w regionach opartych na wiedzy − promowanie i wymiana wiedzy nt. rynku energii


Realizacja celów, jakie zostały nakreślone w Strategii lizbońskiej (plan rozwoju Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Europejską w Lizbonie w 2000 r.) wymaga od administracji publicznej aktywnego włączenia się w działania zmierzające do wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Jednym z celów Strategii lizbońskiej jest budowa gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy może następować m.in. poprzez edukację, prace badawczo-rozwojowe oraz sprawne kanały i mechanizmy dystrybucji wiedzy i informacji1).

Konkurencyjność gospodarki, której osiągnięcie jest również jednym z celów Strategii lizbońskiej, nie rozwinie się bez świadomego udziału w rynku konsumentów, którzy swoimi działaniami mogą wpływać na działania przedsiębiorstw i lokalnych społeczności.

W tym aspekcie, wspierania rozwoju konkurencyjnej gospodarki oraz edukacji, szczególnego znaczenia nabiera realizacja obowiązku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącego promowania konkurencji na rynku energii.

Wykorzystując strukturę Urzędu Regulacji Energetyki (centrala + 9 oddziałów terenowych) Prezes URE zdecydował o rozpoczęciu szerokiej współpracy z samorządami, ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, której celem jest propagowanie wiedzy nt. rynku energii, zachodzących na nim procesów, egzekwowania praw odbiorców energii oraz możliwości świadomego wyboru sprzedawcy, jakie zostały stworzone uczestnikom rynku energii.

Kierownictwo oddziałów terenowych URE będzie aktywnie wspierać wszelkie formy promowania wiedzy o rynku energii oraz inicjować szkolenia, warsztaty mające na celu szeroką wymianę poglądów nt. procesów zachodzących na rynku w poszczególnych regionach.

W zamiarze Prezesa URE realizacja celu, jakim jest promowanie konkurencji na rynku energii, ma spowodować również zwrócenie uwagi ośrodków naukowych na zachodzące procesy na rynku energii i zaangażowanie ich w analizę i wsparcie merytoryczne zachodzących na tym rynku przemian. Łączenie środowisk naukowych, konsumenckich itp. będzie sprzyjało wymianie informacji.

Szkolenia powiatowych rzeczników konsumentów, przygotowanie publikacji dotyczących konkurencji na rynku, organizowanie warsztatów, aktywne uczestnictwo w konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym, publikowanie informacji o efektywnym wykorzystaniu energii, wsparcie konsumentów przez Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii to główne działania, poprzez które Prezes URE będzie starał się aktywnie wpisać w realizację celu budowy regionów opartych na wiedzy oraz promowania konkurencji na rynku energii.

 

 

Warszawa, 6 lutego 2008 r.1)Stanisław Szultka, dr Piotr Tamowicz, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową http://www.pfsl.pl/news.php?id=150.

Data publikacji : 06.02.2008

Opcje strony

do góry